Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-20: Darování nemovité věci v k. ú. Jihlava a obci Jihlava

ZK-05-2019-20.pdf, ZK-05-2019-20pr01.pdf , ZK-05-2019-20pr02.doc

Číslo materiálu 20
Číslo jednací ZK-05-2019-20
Název Darování nemovité věci v k. ú. Jihlava a obci Jihlava
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování části pozemku KN par. č. 5958/1 v k. ú. Jihlava a obci Jihlava, na kterém došlo k rozšíření zeleného pásu při ulici Telečská v rámci akce s názvem „Komunikace a manipulační plochy, Telečská 35, Jihlava“.

Na majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátilo statutární město Jihlava se žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemku KN par. č. 5958/1 v k. ú. Jihlava, dotčeného výše uvedenou stavbou. Město předložilo geometrický plán číslo 7473-17/2019, PGP-547/2019-707, který tvoří materiál ZK-05-2019-20, př. 1 a Kolaudační souhlas Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j. MMJ/OD/80831/2019 ze dne 3.6.2019.

Jedná se o část pozemku KN par. č. 5958/1 v k. ú. Jihlava, dle geometrického plánu číslo 7473-17/2019, PGP-547/2019-707označenou jako pozemek par. č. 5958/30 - ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2.

Na základě Usnesení 0883/17/2017/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 15.5.2017 mimo jiné uzavřít mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava smlouvu zakládající právo provést stavbu „Komunikace a manipulační plochy, Telečská 35, Jihlava“. Tato smlouva mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava byla uzavřena dne 26.9.2017.

Usnesením 1301/22/2019/RK ze dne 30.7.2019 rozhodla rada kraje zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 5958/30 v k. ú. Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina  do vlastnictví statutárního města Jihlava.

Povinnost zveřejnění záměru darování pozemku na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna. 

Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy vydal dne 3.6.2019 pod č. j. MMJ/OD/80831/2019 kolaudační souhlas s užíváním stavby pod názvem „Komunikace a manipulační plochy, Telečská 35, Jihlava – C.1 komunikace a chodníky“.

Pozemek KN par. č. 5958/1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou ze dne 20.12.2001 a Dodatkem této zřizovací listiny č. 357 ze dne 15.9.2009 je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava na listu vlastnictví č. 1078.

Návrh řešení

OM, po konzultaci s KSÚSV, pracoviště Jihlava a ODSH, navrhuje žádosti statutárního města Jihlava vyhovět a pozemek KN par. č. 5958/30, oddělený geometrickým plánem číslo 7473-17/2019, PGP-547/2019-707 z pozemku KN par. č. 5958/1 - ostatní plocha, silnice v katastrálním území Jihlava, převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava a učinit právní úkony nezbytné k převodu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina-čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využívaný komerčně.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek par. č. 5958/30 v k. ú. Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.

Současně s tímto převodem bude dodatkem Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, upravený rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 7. 2019 a usnesením č. 1301/22/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Jihlava souhlasí s darováním pozemku.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí s darováním pozemku.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 5958/30 - ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 7473-17/2019, PGP-547/2019-707 z pozemku KN par. č. 5958/1 - ostatní plocha, silnice v katastrálním území Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;

schvaluje

Dodatek č. 1898 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2019-20, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz