Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-21: Návrh na změnu usnesení 0504/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 ve znění usnesení 0033/01/2019/ZK ze dne 29.1.2019

ZK-05-2019-21.pdf, ZK-05-2019-21pr01.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací ZK-05-2019-21
Název Návrh na změnu usnesení 0504/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 ve znění usnesení 0033/01/2019/ZK ze dne 29.1.2019
Zpracoval J. Krška
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o změnu usnesení zastupitelstva kraje přijatého v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/ 405 Okříšky – křižovatka s I/23“.

Kraj Vysočina je investorem stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, která by měla být spolufinancována z prostředků EU. Jedná se o propojení silnice II/405 a silnice I/23, které umožní vyvedení silnice II/405 ze zastavěného území městyse Okříšek a tím  umožní výrazněji regulovat tranzitní dopravu přes centrum městyse.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením 0504/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018, změněného usnesením 0033/01/2019/ZK ze dne 29.1.2019 rozhodlo nabýt pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-01-2019-34, př. 2 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“.

V rámci vypořádání podmínek vycházejících ze zjišťovacího řízení EIA byly do DÚR   navrženy úpravy a technická řešení, která vyžadují i úpravy trvalých záborů pozemků - celkové zvýšení záboru o 2 320 m2. Změny záborů se týkají pozemků v k.ú. Krahulov a Okříšky. Na základě upraveného záborového elaborátu byly vyhotoveny geometrické plány č. 423-144/2019 pro k.ú. Krahulov a č. 1365 – 144/2019 pro k.ú. Okříšky.

Na základě těchto geometrických plánů je nutné v rámci majetkoprávní přípravy stavby uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníky dotčených pozemků kupní smlouvy. Změny jsou promítnuty do materiálu ZK-05-2019-21, př. 1.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“  rozhodnout změnit usnesení - nahradit v materiálu ZK-01-2019-34, př. 2 pozemky dotčené změnou záboru novými položkami dle  materiálem ZK-05-2019-21, př. 1 podle nově vyhotovených geometrických plánů v katastrálním území Krahulov a Okříšky.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 8. 2019 a usnesením č. 1379/23/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

změnit usnesení 0504/04/2018/ZK ve znění usnesení 0033/01/2019/ZK tak, že v materiálu ZK-01-2019-34, př. 2, se pozemky pod pořadovými čísly 20, 22 a 24 v k. ú. Krahulov a pozemky pod pořadovým číslem 57 v k.ú. Okříšky  nahrazují pozemky dle materiálu ZK-05-2019-21, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz