Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-22: Majetkoprávní vypořádání akce „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“

ZK-05-2019-22.pdf, ZK-05-2019-22pr01.doc

Číslo materiálu 22
Číslo jednací ZK-05-2019-22
Název Majetkoprávní vypořádání akce „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší dokončení majetkoprávního vypořádání akce „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“, při níž byla uskutečněna rekonstrukce mostu ev. č. 129-003 na silnici II/129 přes potok Trnava. Stavba se nachází na lomu dvou katastrálních území, a to Samšín a Březina u Hořepníku. Investorem akce byl Kraj Vysočina, finanční prostředky na tuto akci byly poskytnuty také jako dotace z EU.

Pozemky dotčené trvalým záborem stavby byly dle vyhotovených GP vykoupeny již před stavbou. Po realizaci stavby a zaměření jejího skutečného stavu bylo zjištěno, že došlo k přesahu záboru o 1 m2. Tato část byla nově zaměřena a v katastru nemovitostí je nyní zapsána jako par. č.1320/3 v k. ú. Samšín, evidovaná jako ostatní plocha, silnice. Vlastníkem pozemku je obec Samšín a tato je ochotná pozemek kraji darovat.

Současně tento materiál řeší předání vykoupených pozemků do správy KSÚSV schválením dodatku Zřizovací listiny KSÚSV, příspěvkové organizace. Jedná se o výše uvedený pozemek par. č. 1320/3 v k. ú. Samšín a již dříve vykoupený pozemek par. č. 244/4 v k. ú. Březina u Hořepníku.

Pozemky jsou evidovány u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov na příslušných listech vlastnictví pro k. ú. Březina u Hořepníku a obec Hořepník a k. ú. Samšín.

Návrh řešení

Vzhledem k výše uvedenému OM navrhuje zastupitelstvu kraje:

  •  rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 1320/3 v k. ú. Samšín o výměře 1 m2 z vlastnictví obce Samšín do vlastnictví Kraje Vysočina;
  •  schválit dodatek č. 1899 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-22, př. 1;

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt darem pozemek a schválit dodatek ZL KSÚSV. Darovací smlouva není předkládaná ke schválení, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 8. 2019 a usnesením č. 1368/23/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.
Návrh usnesení rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 1320/3 v k. ú. Samšín o výměře 1 m2 z vlastnictví obce Samšín, se sídlem Samšín č. 38, 395 01 Pacov, IČ 002 49 025, do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 1899 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-22, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz