Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-23: Vzájemné darování pozemků v k. ú. Náměšť nad Oslavou, obec Náměšť nad Oslavou

ZK-05-2019-23.pdf, ZK-05-2019-23pr01.xls , ZK-05-2019-23pr02.xls , ZK-05-2019-23pr03.pdf , ZK-05-2019-23pr04.doc , ZK-05-2019-23pr05.doc

Číslo materiálu 23
Číslo jednací ZK-05-2019-23
Název Vzájemné darování pozemků v k. ú. Náměšť nad Oslavou, obec Náměšť nad Oslavou
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování částí pozemku KN par. č. 1118/1 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou, zastavěných chodníky, realizovanými  v rámci akce s názvem „Chodník a autobusová zastávka ul. Ocmanická, Náměšť nad Oslavou“.

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátilo město Náměšť nad Oslavou se žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemku KN par. č. 1118/1 v k. ú. Náměšť nad Oslavou, dotčeného výše uvedenou stavbou. Město předložilo geometrický plán číslo 1850-3415/2017, PGP-1681/2018-710, který tvoří materiál ZK-05-2019-23, př. 3 a Kolaudační souhlas Městského úřadu v Třebíči, odboru dopravy a silničního hospodářství č.j. MNnO5483/18/Dop/Kob.

Jedná se o části pozemku katastru nemovitostí (KN) parcela číslo 1118/1 dle geometrického plánu číslo 1850-3415/2017, PGP-1681/2018-710 označené jako par. č. 1118/11 par. č. 1118/13, par. č. 1118/14 v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-23, př. 1.

Na základě Usnesení 0020/01/2017/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 3.1.2017 uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Náměšť nad Oslavou Smlouvu zakládající právo provést stavbu, která byla uzavřena dne 4.1.2017.

Usnesením 1297/22/2019/RK ze dne 30.7.2019 rozhodla Rady Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky v k. ú. Náměšť nad Oslavou v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-23, př. 1 z vlastnictví Kraje vysočina, do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou. Povinnost zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna.

Pozemek KN par. č. 1118/1 v k. ú. Náměšť nad Oslavou získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Rozhodnutím o sloučení organizace Kraje Vysočina ze dne 07.11.2006, a  Zřizovací listinou – dodatkem č. 357 ze dne 15.09.2009 je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč na listu vlastnictví č. 1048. 

OM současně řeší přijetí daru části pozemku KN par. č. 1118/4 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Náměšť nad Oslavou, dle geometrického plánu číslo 1850-3415/2017, PGP-1681/2018-710 označené jako parcela číslo 1118/16, zastavěné silnicí, z vlastnictví města Náměšť nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-23, př. 2 .

Pozemek KN par. č. 1118/4 v k. ú. Náměšť nad Oslavou nabylo město Náměšť nad Oslavou na základě Návrhu na zápis majetku obce ze dne 29.7.1996 dle zákona č. 172/1991 Sb. (Z-13401599/1996-710).

Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú.  a obec Náměšť nad Oslavou.

Návrh řešení

OM navrhuje žádosti města Náměšť nad Oslavou vyhovět  a pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-23, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 1850-3415/2017, PGP-1681/2018-710, z pozemku KN par. č. 1118/1, převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou a učinit právní úkony nezbytné k převodu.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina-čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-23, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou.

Návrh usnesení dále předpokládá rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 1118/16, oddělený geometrickým plánem číslo 1850-3415/2017, PGP-1681/2018-710 z pozemku KN par. č. 1118/4 v k. ú. Náměšť nad Oslavou, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-23, př. 2, zastavěný silnicí, z vlastnictví města Náměšť nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina. 

Současně s těmito převody bude dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny upravený rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 7. 2019 a usnesením č. 1297/22/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Třebíč souhlasí se vzájemným darováním pozemků.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí se vzájemným převodem pozemků..

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-23, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 1850-3415/2017, PGP-1681/2018-710 z pozemku KN par. č. 1118/1 v k. ú. Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou;
  • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-23, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 1850-3415/2017, PGP-1681/2018-710 z pozemku KN par. č. 1118/4 z vlastnictví města Náměšť nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
  • Dodatek č. 1900 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2019-23, př. 4;
  • Dodatek č. 1901 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2019-23, př. 5.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz