Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-24: Nabytí pozemku v k.ú. a obci Humpolec

ZK-05-2019-24.pdf, ZK-05-2019-24pr01.pdf , ZK-05-2019-24pr02.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací ZK-05-2019-24
Název Nabytí pozemku v k.ú. a obci Humpolec
Zpracoval P. Kolář
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o nabytí pozemku pod budovou občerstvení na jezdeckém závodišti v Humpolci.

Odbor majetkový na základě usnesení rady kraje 1292/23/2017/RK ze dne 11. 7. 2017 podal žádost ke Státnímu pozemkovému úřadu o převod pozemků par. č. st. 2005 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2 a par. č. 1578/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 860 m2 v k.ú. Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina. Na pozemku par. č. st. 2005 je budova pro zajištění občerstvení ve vlastnictví kraje, pozemek par. č. 1578/4 je okolní pozemek. Budova byla na základě stejného usnesení rekonstruována pro zajištění odpovídající úrovně poskytovaných služeb na jezdeckém závodišti v Humpolci v roce 2018.

Státní pozemkový úřad zaslal dne 28. 6. 2019 sdělení k žádosti o bezúplatný převod. Žádané pozemky byly předmětem výzvy k vydání majetku dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Bylo vydáno rozhodnutí o nevydání těchto pozemků a Biskupství královéhradecké nepodalo žalobu proti rozhodnutí o nevydání. SPÚ dále sděluje, že pozemek par. č. st. 2005 je možné bezúplatně převést do vlastnictví kraje. K tomu musí kraje doložit řadu dokladů, mj. i "souhlas" zastupitelstva kraje ve věci bezúplatného převodu. Následně bude SPÚ prověřovat možnost převodu a pokud nebude zjištěno žádné omezení převodu bude pozemek kraji převeden. Po realizaci převodu bude kraj splňovat podmínky pro převod okolního pozemku, tento převod podle sdělení SPÚ bude možný pouze jako úplatný. (sdělení SPÚ viz materiál ZK-05-2019-24, př. 1).

Návrh řešení

OM navrhuje rozhodnout nabýt pozemek par. č. st. 2005 v k. ú. Humpolec bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky - příslušnost k hospodaření s majetkem státu pro Stání pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov do vlastnictví Kraje Vysočina. Nabytím pozemku dojde ke sjednocení vlastnictví stavby a pozemku.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 8. 2019 a usnesením č. 1361/23/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt pozemek par. č. st. 2005 v k. ú. Humpolec bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky - příslušnost k hospodaření s majetkem státu pro Stání pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz