Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-26: Darování nemovité věci v k. ú. Golčův Jeníkov, obec Golčův Jeníkov

ZK-05-2019-26.pdf, ZK-05-2019-26pr01.pdf , ZK-05-2019-26pr02.doc

Číslo materiálu 26
Číslo jednací ZK-05-2019-26
Název Darování nemovité věci v k. ú. Golčův Jeníkov, obec Golčův Jeníkov
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování části pozemku KN par. č. 2185/1 v k. ú. Golčův Jeníkov, zastavěné stavbou chodníku a cyklostezky, realizovanou v rámci stavby „Chodník a cyklostezka k průmyslové zóně v Golčově Jeníkově“.

Jedná se o část pozemku katastru nemovitostí (KN) parcela číslo 2185/1 v k. ú. Golčův Jeníkov, dle geometrického plánu číslo 1390-9/2018, PGP-537/2018-601, který tvoří materiál č. ZK-05-2019-26, př. 1, označené jako parcela číslo 2185/30, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1379 m2 v katastrálním území Golčův Jeníkov.

Na Odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátilo Město Golčův Jeníkov se žádostí o majetkoprávní vypořádání výše uvedené části pozemku KN par. č. 2185/1 v k. ú. Golčův Jeníkov.

Na základě usnesení 1563/25/2015/RK ze dne 25.8.2015 vydala Rada Kraje Vysočina souhlas s dotčením pozemku p. č. 2185/1 v k. ú. Golčův Jeníkov stavbou „Chodník a cyklostezka k průmyslové zóně v Golčově Jeníkově“ a rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi Krajem Vysočina a investorem stavby. Smlouva zakládající právo provést stavbu mezi Městem Golčův Jeníkov a Krajem Vysočina  byla uzavřena dne 9.9.2015.

Usnesením 1296/22/2019/RK ze dne 30.7.2019 rozhodla Rada Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 2185/30 v k. ú. Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina, do vlastnictví města Golčův Jeníkov. Povinnost zveřejnění záměru darování pozemku na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna.

Odbor dopravy Městského úřadu v Golčově Jeníkově vydal dne 22.12.2016 pod č. j. stú/185/16/HRE-3 kolaudační souhlas s užíváním stavby „Chodník a cyklostezka k průmyslové zóně v Golčově Jeníkově“.

Pozemek KN par. č. 2185/1 v k. ú. Golčův Jeníkov získal Kraj Vysočina na základě Smlouvy darovací ze dne 6. 8. 2009 od České republiky - ŘSD ČR, právní účinky vkladu práva ke dni 10. 8. 2009 (V-3889/2009-601). Zřizovací listinou  - dodatkem č. 307 ze dne 16.06.2009 a dodatkem č. 357 je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 40. Darovaný pozemek je možné již převést jinému vlastníkovi, protože podmínka 10-ti leté nepřevoditelnosti uplynula dne 10. 8. 2019.

Návrh řešení

OM navrhuje pozemek parcela číslo 2185/30 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1379 m2 převést darem do vlastnictví města Golčův Jeníkov a učinit právní úkony nezbytné k převodu.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina-čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využívaný komerčně.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2185/30 v k. ú. Golčův Jeníkov o výměře 1379 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov.

Současně s tímto převodem bude dodatkem Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace upravený rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 7. 2019 a usnesením č. 1296/22/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Detašované pracoviště Havlíčkův Brod souhlasí s převodem pozemku p. č. 2185/30 v k. ú. Golčův Jeníkov z vlastnictví kraje do vlastnictví Města Golčův Jeníkov.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s převodem pozemku p. č. 2185/30 v k. ú. Golčův Jeníkov z vlastnictví kraje do vlastnictví Města Golčův Jeníkov.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 2185/30 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1379 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 1390-9/2018, PGP-537/2018-601, z pozemku KN par. č. 2185/1, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov;

schvaluje

Dodatek č. 1903 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2019-26, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz