Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-27: Darování nemovitých věcí v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové a obci Křižanov

ZK-05-2019-27.pdf, ZK-05-2019-27pr01.pdf , ZK-05-2019-27pr02.doc

Číslo materiálu 27
Číslo jednací ZK-05-2019-27
Název Darování nemovitých věcí v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové a obci Křižanov
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování pozemku KN par. č. 419/15 a části tělesa pozemní komunikace – koncového úseku silnice č. III/3912 v km 1,515 – 1,680 v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové, obec Křižanov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov.

Usnesením 0102/02/2019/ZK ze dne 19. 03. 2019 rozhodlo zastupitelstvo kraje uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a městysem Křižanov, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod části tělesa pozemní komunikace - silnice č. III/3912 v rozsahu staničení cca km 1,515-1,859, včetně  součástí a  příslušenství a pozemku KN par. č. 419/15, ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 118 m2 v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové, obec Křižanov. Smlouva byla uzavřena dne 7. 5. 2019. 

Odbor majetkový požádal na základě této smlouvy o budoucí darovací smlouvě o vyřazení předmětné části silnice III/3912 ze silniční sítě silnic II. a III. třídy na území Kraje Vysočina. V průběhu správního řízení na provedení změn v silniční síti, došlo na základě údajů dle silniční databanky, ke zpřesnění konce silnice č. III/3912 a to na km 1,680. Rozhodnutím odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 46910/2019, sp. zn. ODSH 672/2019 Ma/ZSS ze dne 13.6.2019, které nabylo právní moci dne 2. 7. 2019, byl vyřazen z krajské silniční sítě silnic II. a III. tříd koncový úsek silnice III/3912 v km 1,515 – 1,680 v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové, obec Křižanov. Tímto je naplněna podmínka smlouvy o budoucí darovací smlouvě a bude možné přistoupit k uzavření darovací smlouvy. Předmětem darovací smlouvy bude kromě vyřazeného úseku silnice i pozemek KN par. č. 419/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m2 v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové, obec Křižanov, který se nachází pod tělesem komunikace. Ostatní pozemky pod tímto vyřazeným úsekem silnice nejsou předmětem darovací smlouvy, neboť jsou ve vlastnictví městyse Křižanov a fyzické osoby. 

Pozemek KN par. č. 419/15 v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové získal Kraj Vysočina na základě smlouvy o bezúplatném převodu podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., ze dne 28.02.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 08.03.2011 (V-296/2011-746). Zřizovací listinou - Dodatkem č. 689 ze dne 08. 11. 2011 byl pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí na listu vlastnictví č. 143 pro k. ú. Bojanov u Dolní Libochové, obec Křižanov.

Návrh řešení

Odbor majetkový, po konzultaci s ODSH a příslušným správcem majetku, kterým je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, navrhuje žádosti městyse Křižanov vyhovět a uzavřít darovací smlouvu na převod vyřazeného koncového úseku silnice III/3912 v km 1,515 – 1,680 a pozemku KN par. č. 419/15 v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové, obec Křižanov, do vlastnictví městyse Křižanov.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina-čl. II., odst. 2. Pozemek a dotčený úsek silnice budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Zveřejnění záměru darování výše uvedeného úseku silnice  a pozemku KN par. č. 419/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m2 na úřední desce krajského úřadu proběhlo ve dnech 08.02.2019 – 11.03.2019.

Usnesením 0102/02/2019/ZK ze dne 19.03.2019 si zastupitelstvo kraje současně vyhradilo v souladu s ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout převést darem část pozemní komunikace - silnice č.  III/3912 v rozsahu staničení cca km 1,515-1,859, včetně součástí a příslušenství, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem vyřazený koncový úsek silnice III/3912 v km 1,515 – 1,680 a pozemek KN par. č. 419/15 v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové, obec Křižanov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov.

Současně s tímto převodem bude dodatkem Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace upravený rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 8. 2019 a usnesením č. 1376/23/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, vyslovila souhlas s darováním pozemku KN par. č. 419/15 a koncového úseku silnice III/3912. Současně navrhla vyřadit část silnice III/3912 v rozsahu staničení km 1,515 – 1,680 z evidence silniční sítě Kraje Vysočina.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s darováním pozemku KN par. č. 419/15 a koncového úseku silnice III/3912 v rozsahu staničení km 1,515 – 1,680 v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemní komunikaci - vyřazený úsek silnice č. III/3912 v rozsahu staničení km 1,515-1,680 včetně součástí a příslušenství a pozemek KN par. č. 419/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m2 v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové, obec Křižanov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov;

schvaluje

Dodatek č. 1904 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2019-27, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz