Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-28: Nabytí pozemku pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“

ZK-05-2019-28.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací ZK-05-2019-28
Název Nabytí pozemku pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina je investorem stavby - akce „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“. Stavba se nachází na území kraje Vysočina, mezi obcí Nové Práchňany a městysem Lukavec. Katastrální území stavby: Čáslavsko a Lukavec u Pacova. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením 0199/03/2019/ZK ze dne 14. 5. 2019 nabýt bezplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2019-42, př. 1 z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, do vlastnictví Kraje Vysočina. Z majetkoprávního šetření však vyplynulo, že je trvalým záborem pro stavbu i pozemek par. č. 4560/22 v k. ú. Lukavec u Pacova, který je rovněž je vlastnictví ČR - příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. I tento opomenutý pozemek je třeba získat do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem na pozemek par. č. 4560/22 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 3 m2 v k. ú. Lukavec u Pacova s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a nabýt tak bezúplatně citovaný pozemek do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 8. 2019 a usnesením č. 1362/23/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt bezúplatně pozemek par. č. 4560/22 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 3 m2 v k. ú. Lukavec u Pacova z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz