Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-29: Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Cerekvička

ZK-05-2019-29.pdf, ZK-05-2019-29pr01.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací ZK-05-2019-29
Název Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Cerekvička
Zpracoval M. Slánský
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemku pod silnicí III/03828 z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území Kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor majetkový (dále jen OM) na základě vlastního zjištění, na základě podnětů KSÚS a případně na základě výzvy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zjistil, že některé pozemky pod silnicemi II. a III. třídy jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit k nim má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad).

Konkrétně se v tomto materiálu jedná o pozemek par. č. 1149/27 - ostatní plocha, silnice o výměře 307 m2 v k. ú. Cerekvička, který ÚZSVM nabídl kraji. Uvedený pozemek získá Kraj Vysočina od Úřadu bez podmínek.

Návrh řešení

OM navrhuje bezúplatně nabýt pozemek par. č. 1149/27 - ostatní plocha, silnice o výměře 307 m2 v k. ú. Cerekvička do vlastnictví Kraje Vysočina, protože se nachází pod tělesem silnice III/03828.

Nabytím výše uvedeného pozemku dojde ke sjednocení vlastnictví stavby silničního tělesa a tohoto pozemku.

Návrh předpokládá rozhodnutí zastupitelstva kraje bezúplatně nabýt výše popsaný pozemek do vlastnictví Kraje Vysočina.

Pozemek bude předán do hospodaření KSÚSV.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 8. 2019 a usnesením č. 1363/23/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

KSÚS Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků.

Návrh usnesení rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemek par. č. 1149/27 - ostatní plocha, silnice o výměře 307 m2 v k. ú. Cerekvička z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz