Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-31: Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí

ZK-05-2019-31.pdf, ZK-05-2019-31pr01.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací ZK-05-2019-31
Název Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Obec Jabloňov požádala o opravu silnice III/0029 a o její darování do vlastnictví obce Jabloňov včetně pozemku par. č. 1782/5 v k.ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí. Silnice III/0029 i pozemek par. č. 1782/5 o výměře 11691 m2 jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a hospodaří s nimi Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.  Dle sdělení Krajské správy a údržby silnic Vysočiny by oprava silnice měla proběhnout v příštím roce. Pozemek par. č. 1782/5 v k.ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí je zastavěn pouze z části silnicí III/0029. Jelikož, ale zbylá část pozemku slouží občanům obce jako veřejné prostranství, bylo by vhodné převést pozemek celý. S obcí Jabloňov byla záležitost projednána a obec souhlasí.

Návrh řešení

OM navrhuje  silnici III/0029 včetně pozemku par. č. 1782/5 v k.ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí převést do vlastnictví obce Jabloňov.

Tato část silnice nenaplňuje znaky silnice III. třídy. Z tohoto důvodu je třeba silnici nejprve vyřadit z krajské silniční sítě a poté uzavřít darovací smlouvu.

Zákonnou podmínkou pro vyřazení komunikace ze silniční sítě je dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, uzavření smlouvy o budoucí

smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené komunikaci a komunikací zastavěných pozemků mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem. Po uzavření této smlouvy předloží OM odboru dopravy a silničního hospodářství k rozhodnutí žádost o vyřazení  celé silnice III/0029 ze silniční sítě. Po právní moci tohoto rozhodnutí bude mezi Krajem Vysočina a obci Jabloňov uzavřena darovací smlouva, kterou obci Jabloňov bude převedeno těleso pozemní komunikace včetně součástí a příslušenství.

Záměr darování pozemní komunikace - silnice III/0029 včetně součástí a příslušenství a  pozemku par. č. 1782/5 o výměře 11691 m2 v k.ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Návrh usnesení předpokládá vyhradit si pravomoc rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Jabloňov na převod pozemní komunikace - silnice III/0029 a pozemku par. č. 1782/5 o výměře 11691 m2 v k.ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí  z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Jabloňov a dále rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Jabloňov na převod  pozemní komunikace - silnice III/0029  včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1782/5 o výměře 11691 m2 v k.ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 21. 5. 2019 a usnesením č. 0861/16/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle tohoto materiálu.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle tohoto materiálu.

Návrh usnesení si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/0029;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Jabloňov na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - silnice III/0029 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1782/5 o výměře 11691 m2 v k.ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz