Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-32: Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Cetoraz

ZK-05-2019-32.pdf, ZK-05-2019-32pr01.xls , ZK-05-2019-32pr02.xls , ZK-05-2019-32pr03.pdf , ZK-05-2019-32pr04.doc , ZK-05-2019-32pr05.doc

Číslo materiálu 32
Číslo jednací ZK-05-2019-32
Název Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Cetoraz
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Obec Cetoraz v roce 2018  na základě Smlouvy zakládající právo provést stavbu realizovala stavbu "Cetoraz-úpravy místních komunikací a silnice III/1292" a předložila geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě. Podle geometrického plánu č. 636-303/2018 vypracovaným firmou  Geodetická kancelář Pelhřimov, Ing. V. Sukdolák, J. Dederová se oddělily pozemky, které jsou ve vlastnictví obce Cetoraz, ale jsou zastavěny krajskou silnicí v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-32, př. 1. Dále se oddělily tímto geometrickým plánem pozemky, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale tvoří veřejné prostranství v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-32, př. 2.

Návrh řešení

OM navrhuje převést pozemky, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale jsou zastavěny veřejným prostranstvím obci Cetoraz a naopak pozemky, které jsou ve vlastnictví obce Cetoraz, ale nachází se pod stavbou silnice, která je ve vlastnictví Kraje Vysočina, Kraji Vysočina. Záměr darování pozemků v k.ú. a obci Cetoraz dle materiálu ZK-05-2019-32, př. 2 byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cetoraz v k.ú. a obci Cetoraz pozemky dle materiálu ZK-05-2019-32, př. 2 a nabýt darem z vlastnictví obce Cetoraz do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k.ú. a obci Cetoraz dle materiálu ZK-05-2019-32, př. 1 a schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 21. 5. 2019 a usnesením č. 0863/16/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí se vzájemným darováním pozemků v k.ú. a obci Cetoraz dle GP č. 636-303/2018.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí se vzájemným darováním pozemků v k.ú. a obci Cetoraz dle GP č. 636-303/2018.

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem pozemky v k.ú. a obci Cetoraz dle materiálu ZK-05-2019-32, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cetoraz;
  • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Cetoraz dle materiálu ZK-05-2019-32, př. 1 z vlastnictví obce Cetoraz do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje

Dodatky č. 1905 a č. 1906 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálů ZK-05-2019-32, př. 4, ZK-05-2019-32, př. 5.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz