Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-33: Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Opatov u Jihlavy

ZK-05-2019-33.pdf, ZK-05-2019-33pr01.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací ZK-05-2019-33
Název Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Opatov u Jihlavy
Zpracoval M. Slánský
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemků pod silnicí II/131 z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území Kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor majetkový (dále jen OM) na základě vlastního zjištění, na základě podnětů KSÚS a případně na základě výzvy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zjistil, že některé pozemky pod silnicemi II. a III. třídy jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit k nim má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad).

Konkrétně se v tomto materiálu jedná o spoluvlastnický podíl id. 1/2 k pozemku par. č. 878/47 - ostatní plocha, silnice o výměře 90 m2 v k. ú. Opatov u Jihlavy, který ÚZSVM nabídl kraji. Uvedený podíl pozemku získá Kraj Vysočina od Úřadu bez podmínek. Kraj Vysočina v současné době vlastní spoluvlastnický podíl  id. 1/2 předmětného pozemku.

Návrh řešení

OM navrhuje bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemku par. č. 878/47 - ostatní plocha, silnice o výměře 90 m2 v k. ú. Opatov u Jihlavy do vlastnictví Kraje Vysočina, protože se nachází pod tělesem silnice II/131.

Nabytím výše uvedeného spoluvlastnického podílu dojde ke sjednocení vlastnictví stavby silničního tělesa a tohoto pozemku.

Návrh předpokládá rozhodnutí zastupitelstva kraje bezúplatně nabýt výše popsaný spoluvlastnický podíl pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina.

Spoluvlastnický podíl bude předán do hospodaření KSÚSV.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 8. 2019 a usnesením č. 1364/23/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. s nabytím pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina souhlasí.

Návrh usnesení rozhoduje

bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemku par. č. 878/47 - ostatní plocha, silnice o výměře 90 m2 v k. ú. Opatov u Jihlavy z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz