Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-34: Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Studnice u Rokytna

ZK-05-2019-34.pdf, ZK-05-2019-34pr01.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací ZK-05-2019-34
Název Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Studnice u Rokytna
Zpracoval M. Slánský
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II/354 a III/35414 z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území Kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor majetkový (dále jen OM) na základě vlastního zjištění, na základě podnětů KSÚS a případně na základě výzvy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zjistil, že některé pozemky pod silnicemi II. a III. třídy jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit k nim má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad).

Konkrétně se v tomto materiálu jedná o pozemky par. č. 204/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 4706 m2 a par. č. 290/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 2628 m2, vše v k. ú. Studnice u Rokytna, které ÚZSVM nabídl kraji. Uvedené pozemky získá Kraj Vysočina od Úřadu bez podmínek.

Návrh řešení

OM navrhuje bezúplatně nabýt pozemky par. č. 204/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 4706 m2 a par. č. 290/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 2628 m2, vše v k. ú. Studnice u Rokytna do vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemek par. č. 204/5 se nachází pod silnicí III/35414 a pozemek par. č. 290/9 se nachází pod silnicí II/354.

Nabytím výše uvedených pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví stavby silničního tělesa a těchto pozemků.

Návrh předpokládá rozhodnutí zastupitelstva kraje bezúplatně nabýt výše popsané pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina.

Pozemky budou předány do hospodaření KSÚSV.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 8. 2019 a usnesením č. 1365/23/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, s nabytím pozemků souhlasí.

Návrh usnesení rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky par. č. 204/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 4706 m2 a par. č. 290/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 2628 m2, oba v k. ú. Studnice u Rokytna z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz