Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-35: Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Kladeruby nad Oslavou

ZK-05-2019-35.pdf, ZK-05-2019-35pr01.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací ZK-05-2019-35
Název Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Kladeruby nad Oslavou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny ve spolupráci s odborem dopravy a silničního hospodářství vytipovala některé silnice III. třídy na území Kraje Vysočina, které svým charakterem neodpovídají zařazení do silnic III. třídy a navrhla jejich vyřazení z  krajské silniční sítě. Mezi těmito silnicemi je silnice III/39215 v k.ú. Kladeruby nad Oslavou. Tato silnice je v Koncepci rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina  určena k vyřazení, jedná se o slepý úsek v zastavěném území obce v rozsahu km 0,000 - 0,517, tj. celý úsek silnice, kde není vedena veřejná doprava.

Silnicí jsou zastavěny pozemky par. č. 648/2 - ost. plocha, silnice o výměře 4 863 m2 a par. č. 648/3 - ost. plocha, zeleň o výměře 1 015 m2 v k.ú. Kladeruby nad Oslavou. Tyto pozemky budou převedeny spolu se silnicí III/39215.

KSUSV, cestmistrovství Třebíč projednalo možnost převzetí této silnice včetně pozemků silnicí zastavěných obcí Kladeruby nad Oslavou. Zastupitelstvo obce Kladeruby nad Oslavou projednalo možnost uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s Krajem Vysočina, jejímž předmětem bude převod silnice III/39215 včetně zastavěných pozemků do svého vlastnictví a usnesením č. 13 ze dne 18. 12. 2018 schválilo uzavření této smlouvy.

Návrh řešení

OM navrhuje silnici III/39215 včetně zastavěných pozemků v k.ú. Kladeruby nad Oslavou převést do vlastnictví obce Kladeruby nad Oslavou. Silnice slouží převážně pro potřebu místní dopravy a nenaplňuje znaky silnice III. třídy a obec s převzetím této silnice do svého vlastnictví souhlasí.

Zákonnou podmínkou pro vyřazení komunikace ze silniční sítě je dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, v platném znění, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené komunikaci a komunikací zastavěných pozemků mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem. Obec Kladeruby nad Oslavou plánuje v letošním roce vybudovat kanalizaci a poté bude ve spolupráci s KSUSV silnice opravena. Po provedené opravě předloží OM odboru dopravy a silničního hospodářství k rozhodnutí žádost o vyřazení silnice III/39215 ze silniční sítě. Po právní moci tohoto rozhodnutí bude mezi Krajem Vysočina a obcí Kladeruby nad Oslavou uzavřena darovací smlouva, kterou do vlastnictví obce bude převedeno těleso komunikace včetně součástí a příslušenství a pozemky komunikací zastavěné.

Usnesení předpokládá  vyhradit si pravomoc  rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Kladeruby nad Oslavou na převod silnice III/39215 z vlastnictví kraje do vlastnictví obce a dále rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Kladeruby nad Oslavou na převod silnice III/39215 a pozemků touto silnicí zastavěných.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 21. 5. 2019 a usnesením č. 0865/16/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSUSV, cestmistrovství Třebíč předjednala s obcí Kladeruby nad Oslavou možnost uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/39215 a pozemků touto silnicí zastavěných a souhlasí s převodem těchto nemovitých věcí do vlastnictví obce Kladeruby nad Oslavou.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Kladeruby nad Oslavou na převod silnice III/39215 a pozemků touto silnicí zastavěných v k.ú. Kladeruby nad Oslavou z vlastnictví kraje do vlasntictví obce a následným převodem těchto nemovitých věcí do vlastnictví obce Kladeruby nad Oslavou.

Návrh usnesení si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/39215;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Kladeruby nad Oslavou na straně budoucího obdarovaného na převod  pozemní komunikace - silnice III/39215 v rozsahu km 0,000 - 0,517 včetně součástí a příslušenství a pozemků  par. č. 648/2 - ost. plocha, silnice o výměře 4 863 m2 a par. č. 648/3 - ost. plocha, zeleň o výměře 1 015 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kladeruby nad  Oslavou.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz