Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-36: Darování pozemků v k.ú. Ždírec nad Doubravou

ZK-05-2019-36.pdf, ZK-05-2019-36pr01.doc , ZK-05-2019-36pr02.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací ZK-05-2019-36
Název Darování pozemků v k.ú. Ždírec nad Doubravou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Na odbor majetkový se obrátilo město Ždírec nad Doubravou se žádostí o darování pozemků zastavěných zčásti chodníkem, místní komunikací a cyklostezkou v k.ú. Ždírec nad Doubravou a předložilo GP č. 1422-166/2018 ze dne 16. 10. 2018, ze kterého vyplývá, že z pozemku par. č. 413/7 se oddělují pozemky par.č. 413/40 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 874 m2 a par. č. 413/41 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 8 m2. O tyto nově vzniklé pozemky město žádá.

Pozemek par. č. 413/7, z něhož jsou odděleny požadované pozemky, je zčásti zastavěn silnicí I/37 ve vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic a zčásti silnicí II/345 ve vlastnictví Kraje Vysočina.  OM navrhuje po realizaci darovací smlouvy ve prospěch města Ždírec nad Doubravou geometricky oddělit část pod silnicí II/345 a zbývající část

tohoto pozemku převést do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic.

Návrh řešení

OM navrhuje požadované pozemky převést do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou, neboť již neslouží jako pozemky silniční a jsou na nich vybudovány stavby ve vlastnictví města Ždírec nad Doubravou.

Podmínka převodu, tj. zveřejnění záměru darování výše uvedených pozemků po zákonem stanovenou dobu na úřední desce krajského úřadu proběhlo ve dnech 24. 5. - 24. 6. 2019.

Převáděné pozemky budou  vyjmuty z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky par. č. 413/40 a par.č. 413/41 oddělené GP č. 1422-166/2018 z pozemku par. č. 413/7 v k.ú. Ždírec nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým budou pozemky vyjmuty z hospodaření této organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 21. 5. 2019 a usnesením č. 0867/16/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Havlíčkův Brod souhlasí s převodem nově oddělených pozemků par. č. 413/40 a par. č. 413/41 v k.ú. Ždírec nad Doubravou z vlastnictví kraje do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s převodem -  darováním pozemků par. č. 413/40 a par. č. 413/41 oddělených GP č. 1422-166/2018 z pozemku par. č. 413/7 v k.ú. Ždírec nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 413/40 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 874 m2 a par. č. 413/41 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 8 m2 oddělené GP č. 1422-166/2018 z pozemku par. č. 413/7 v k. ú. Ždírec nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou;

schvaluje

Dodatek č. 1907 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2019-36, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz