Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-38: Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/388 Bobrová - Zvole“

ZK-05-2019-38.pdf, ZK-05-2019-38pr01.doc

Číslo materiálu 38
Číslo jednací ZK-05-2019-38
Název Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/388 Bobrová - Zvole“
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení dodatku Zřizovací listiny KSÚSV, příspěvkové organizace.

Kraj Vysočina byl investorem stavby „II/388 Bobrová - Zvole“. Stavba silnice byla dokončena a byl vydán kolaudační souhlas. Nyní je třeba pozemky nabyté koupí, darem nebo bezúplatným převodem z důvodu jejich trvalého záboru silnicí II/388 do vlastnictví Kraje Vysočina v katastrálních územích Horní Bobrová, Dolní Bobrová a Olešínky předat k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a předat k hospodaření příspěvkové organizace pozemky v katastrálních územích Horní Bobrová, Dolní Bobrová a Olešínky v rozsahu dle materiálu  ZK-05-2019-38, př. 1. Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek Zřizovací listiny KSÚSV.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1433/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 1909 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-38, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 10. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz