Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-40: Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a pro potřebu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny

ZK-05-2019-40.pdf, ZK-05-2019-40pr01.xlsx , ZK-05-2019-40pr02.xlsx

Číslo materiálu 40
Číslo jednací ZK-05-2019-40
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a pro potřebu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Tento materiál navrhuje další výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina, v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř se jedná o výkup pozemků , které budou sloužit jako příjezdová komunikace k užívané skládce sypkých a pevných materiálů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, cestmistrovství Chotěboř.

Kraj Vysočina je ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění vlastníkem silnic II. a III. tříd. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.

OM ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací připravuje průběžně dle možností podklady pro další hromadné výkupy pozemků.

Pozemky byly identifikovány  na základě údajů z katastru nemovitostí a geometrických plánů v celkové výměře  3719 m2 a s jejich majetkoprávním vypořádáním oslovení vlastníci souhlasí.

V materiálu ZK-05-2019-40, př. 1 jsou uvedeny pozemky zastavěné silnicemi II. a III. tříd, které budou vykoupeny za kupní cenu 100 Kč/m2, v materiálu ZK-05-2019-40, př. 2 se jedná o pozemky pod příjezdovou komunikací ke skládce sypkých a pevných materiálů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, cestmistrovství Chotěboř, které budou vykoupeny za cenu 80,- Kč/m2.

Je předpoklad, že část vynaložených finančních prostředků na výkupy těchto pozemků bude refundována ze státního rozpočtu na základě Zásad pro poskytování dotací z podprogramu 298D2260.

Návrh řešení

OM navrhuje vykoupit pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2019-40, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv za kupní cenu 100 Kč/m2, v materiálu ZK-05-2019-40, př. 2 za kupní cenu 80 Kč/m2.

Výkupem uvedených pozemků dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu, tj. vlastník silnic bude i vlastníkem pozemků zastavěných silnicemi.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt tyto pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1432/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržby silnic Vysočiny

nemá námitek k uvedeným výkupům pozemků

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt pozemky:

  • dle materiálu ZK-05-2019-40, př. 1 od vlastníků  vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2;
  • dle materiálu ZK-05-2019-40, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 80 Kč/m2.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz