Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-41: Nabytí spoluvlastnického podílu pozemku par. č. 582/5 v k. ú. Zhoř u Jihlavy

ZK-05-2019-41.pdf

Číslo materiálu 41
Číslo jednací ZK-05-2019-41
Název Nabytí spoluvlastnického podílu pozemku par. č. 582/5 v k. ú. Zhoř u Jihlavy
Zpracoval J. Krška
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o nabytí spoluvlastnického podílu id. 3/12 pozemku par. č. 582/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 79 m2 v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř, který se nachází zčásti pod silnicí II/353, která je ve vlastnictví Kraje Vysočina a kraj v současné době připravuje její rozšíření v rámci akce „II/353 Stáj – Zhoř“. Z tohoto pohledu je potřebné sjednotit vlastnictví stavby pozemní komunikace a pozemku. Zbývající část pozemku je potřebná pro rozšíření této silnice. Pozemek par. č. 582/5 je již vykoupen ve  spoluvlastnickém podílu 9/12. Zbývající podíl pozemku bude vypořádán až po dokončení dědických řízení.

Návrh řešení

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje nabýt do vlastnictví id. 3/12 pozemku par. č. 582/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 79 m2 v k.ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř, které jsou ve spoluvlastnictví fyzických osob, které zemřely, od osob, které je nabudou v dědickém řízení.

V současné době probíhá dědické řízení u Okresního soudu v Jihlavě a u Obvodního soudu pro Prahu 3. Kupní cena je navržena, jako cena stanovená dohodou, ve výši 100 Kč/m2, což je v souladu s běžnými výkupními cenami pro pozemky zastavěné silnicemi druhých tříd na území Kraje Vysočina a za tuto cenu také Kraj Vysočina doposud vykupuje pozemky pro akci „II/353 Stáj-Zhoř“. Pokud dojde na základě dědického řízení k přechodu id. podílu do vlastnictví státu (ČR - ÚZSVM) bude tento podíl převeden formou bezúplatného převodu. Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah, respektive o bezúplatný převod podle interních předpisů ÚZSVM.

Nabytý podíl pozemku 582/5 v k.ú. Zhoř u Jihlavy bude po dokončení stavby předán do hospodaření KSÚSV.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1434/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina id. 3/12 pozemku par. č. 582/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 79 m2 v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv za  kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 100 Kč/m2, respektive nabýt tento spoluvlastnický podíl bezúplatně z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v případě, že v probíhajícím dědickém řízení připadne do vlastnictví České republiky.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz