Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-42: Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina

ZK-05-2019-42.pdf, ZK-05-2019-42pr01.xls

Číslo materiálu 42
Číslo jednací ZK-05-2019-42
Název Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál řeší bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina je na základě ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích ve spojení s Rozhodnutím MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje. Kraj Vysočina převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy jak s fyzickými, tak i právnickými osobami. Značné množství pozemků zastavěných krajskými silnicemi je ve vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Postupně jsou tyto pozemky vypořádávány, a to formou bezúplatného převodu těchto pozemků do vlastnictví kraje.

Celková výměra nabývaných pozemků je  3 026 m2.

Návrh řešení

OM navrhuje rozhodnout nabýt bezúplatně pozemky dle materiálu ZK-05-2019-42, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina, protože jsou zastavěny tělesy silnic II. a III. třídy. Nabytím těchto pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví staveb silničních těles a pozemků pod těmito stavbami.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah.

Návrh usnesení předpokládá  rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2019-42, př. 1 z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1438/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a  údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků v k.ú. Černovice u Tábora a v k.ú. JIřice u Humpolce do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh usnesení rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2019-42, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz