Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-47: Předání majetku do hospodaření Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou

ZK-05-2019-47.pdf, ZK-05-2019-47pr01.doc , ZK-05-2019-47pr02.pdf

Číslo materiálu 47
Číslo jednací ZK-05-2019-47
Název Předání majetku do hospodaření Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o předání nemovitých věcí do hospodaření Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou.

Kraj Vysočina dle schváleného rozpočtu a jeho příloh byl mimo jiné investorem stavby nové příjezdové komunikace včetně parkoviště a chodníku, stavby oplocení, vše v areálu školy VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou na Strojírenské ulici ve Žďáře nad Sázavou. K realizaci těchto staveb se kraj zavázal v kupní smlouvě na koupi nemovitostí (pozemků a staveb souvisejících se svářečskou dílnou) uzavřenou s prodávajícím fy ŽĎAS a.s. a schválenou ZK Vysočina usnesením č. 0343/02/2018/ZK dne 27. 3. 2018. Městský úřad Žďár nad Sázavou odbor stavební vydal dne 25. 7. 2019 kolaudační souhlas, kterým povolil užívání nově pořízených staveb. Celkové náklady vynaložené na pořízení staveb představují částku cca 4,19 mil Kč.

Návrh řešení

Po dokončení staveb a vydání kolaudačního souhlasu Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem stavebním, je nezbytné provést změnu v majetku předaného k zajištění činnosti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou prostřednictvím dodatku zřizovací listiny.

Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek č. 18 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2019-47, př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace nově pořízené stavby.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1431/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 18 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2019-47, př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace nově pořízené stavby.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz