Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-48: Předání majetku do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace

ZK-05-2019-48.pdf, ZK-05-2019-48pr01.docx , ZK-05-2019-48pr02.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací ZK-05-2019-48
Název Předání majetku do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o předání nemovité věci do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace.

Kraj Vysočina dle schváleného rozpočtu a jeho příloh byl investorem stavby objektu volnočasových aktivit, tj. stavby skladu a altánu, na kterou dne 26. 7. 2019 vydal Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby kolaudační souhlas.  Celkové náklady vynaložené na pořízení stavby představují částku cca 1,336 mil Kč. Dle Geometrického plánu pro vyznačení budovy č. zak. 4977-533/2019 je nově pořízená stavba postavena na pozemku par. č. 292/11 v k. ú. a obci Pelhřimov.

Návrh řešení

Po dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu Městským úřadem Pelhřimov, odborem výstavby, je nezbytné provést změnu v majetku předaného k zajištění činnosti Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace prostřednictvím dodatku zřizovací listiny.

Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek č. 24 Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2019-48, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nově pořízená stavba.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1427/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 24 Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2019-48, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nově pořízená stavba.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz