Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-49: Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Čáslavice, Meziříčko u Moravských Budějovic, Řídelov, Horní Cerekev

ZK-05-2019-49.pdf, ZK-05-2019-49pr01.doc , ZK-05-2019-49pr02.pdf

Číslo materiálu 49
Číslo jednací ZK-05-2019-49
Název Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Čáslavice, Meziříčko u Moravských Budějovic, Řídelov, Horní Cerekev
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Na odbor majetkový se obrátila společnost Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice č.p. 20, 380 01 Český Rudolec se žádostmi o prodej části pozemků v několika katastrálních územích, které jsou zastavěny stavbami hrází rybníků ve vlastnictví této společnosti. Jedná se konkrétně o k.ú. Čáslavice, k.ú. Meziříčko u Moravských Budějovic, k.ú. Řídelov a k.ú. Horní Cerekev. S výjimkou k.ú. Horní Cerekev předložila tato společnost geometrické plány, kterým jsou krajské pozemky pod stavbami hrází oddělovány.

Pro katastrální území Čáslavice se jedná o GP č. 527-45789/2019, podle něhož má být předmětem prodeje nově vzniklý pozemek par. č. 836/7 o výměře 982 m2.

Pro katastrální území Meziříčko u Moravských Budějovic se jedná o GP č. 133-45787/2019, dle něhož předmětem prodeje má být nově oddělený pozemek par. č. 1069/3 o výměře 843 m2.

Pro katastrální území Řídelov byl předložen GP č. 181-8533/2019, podle něhož má být předmětem prodeje nově vzniklý pozemek par.č. 453/14 o výměře 568 m2 a GP č. 185-8596/2019, který odděluje nově vzniklý pozemek par. č. 453/15 o výměře 28 m2. Žadatel v tomto katastrálním území žádá dále o prodej již existujícího pozemku par.č. 453/2 o výměře 456 m2.

V katastrálním území Horní Cerekev žádá  společnost Rybářství Lipnice o prodej již existujícího pozemku par. č. 2608/3 o výměře 983 m2.

Všechny požadované pozemky se nacházejí pod stavbami hrází rybníků a společnost Rybářství Lipnice, a.s. má v úmyslu, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách  zapsat stavby hrází do katastru nemovitostí.

Pokud dojde k prodeji výše uvedených pozemků, je nezbytné pro Kraj Vysočina uzavřít současně s kupními smlouvami i smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti pro umístění a provozování příslušných krajských silnic na již zapsaných stavbách hrází, popř. na pozemcích, jejichž součástmi budou stavby hrází.

Obdobný případ již byl řešen usnesením 0864/15/2018/RK a následně usnesením 0482/04/2018/ZK, kdy byl prodáván pozemek pod hrází rybníka Velký hulištský v katastrálním území Kostelní Myslová.

Návrh řešení

OM navrhuje žádostí o prodej nově oddělných pozemků v  k.ú. Čáslavice, k.ú. Meziříčko u Moravských Budějovic, v k..ú. Řídelov a již existujícího pozemku v k.ú. Horní Cerekev vyhovět. V předcházejícím případě byl pozemek  prodáván za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2 a OM navrhuje postupovat i v těchto případech stejně.

Přímý prodej do vlastnictví žadatele  je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina (čl. II. odst. 3, písm. a). Žadatel je vlastníkem sousedních nemovitostí - rybníků a v souladu s vodním zákonem je povinen zapsat do katastru nemovitostí hráze svých rybníků.

S žadatelem bude současně uzavírána smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění, provozování a vstup a vjezd na stavbu hráze rybníka zapsanou jako vodní dílo, potažmo pozemek, jehož součástí se stane hráz rybníka za účelem údržby a stavebních úprav příslušné krajské silnice. V předcházejícím případě byla smlouva uzavírána za jednorázovou náhradu ve výši 20 Kč/m2. OM navrhuje takto postupovat i v těchto případech.

Zákonná podmínka prodeje výše uvedených pozemků, tj. zveřejnění na úřední desce krajského úřadu je splněna, zveřejnění proběhlo ve dnech 16. 7. - 16. 8. 2019.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní typ smluv.

Usnesení předpokládá  rozhodnout převést pozemky zastavěné stavbami hrází rybníků v těchto k.ú. oddělené geometrickými plány , popř. již existující pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Rybářství Lipnice, a.s. Lipnice 30, 380 01 český Rudolec za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, dále vyhradit si pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování stavby krajských silnic, včetně práva vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav jednotlivých krajských silnic na nově oddělené pozemky v k.ú. Čáslavice, k. ú. Meziříčko u Moravských Budějovic, k.ú. Řídelov a již existující pozemek v k.ú. Horní Cerekev a dále rozhodnout  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování stavby krajských silnic, včetně práva vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav jednotlivých krajských silnic na nově oddělené pozemky v k.ú. Čáslavice, k. ú. Meziříčko u Moravských Budějovic, k.ú. Řídelov a již existující pozemek v k.ú. Horní Cerekev a dále schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým budou převáděné pozemky vyjmuty z hospodaření této organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 7. 2019 a usnesením č. 1185/20/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.


ODSH souhlasí s prodejem níže uvedených pozemků zastavěných hrázemi rybníků ve vlastnictví společnosti Rybářství Lipnice, a.s.

 • par.č. 836/7  o výměře 982 m2 oddělený GP č. 527-45789/2019 z pozemku par. č 836/1 v k.ú. Čáslavice 
 • par.č. 1069/3 o výměře 843 m2 oddělený GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic
 • par. č. 453/14 o výměře 568 m2 oddělený GP č. 181-8533/2019 z pozemku par. č. 453/1, par. č. 453/15  o výměře 28 m2 oddělený GP č. 185-8596/2018 z pozemku par. č. 453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Ŕídelov
 • par.č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú. Horní Cerekev

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSUSV souhlasí s prodejem níže uvedených geometricky oddělených pozemků pod hrázemi rybníků v k.ú. Ćáslavice, k.ú. Meziříčko u Moravských Budějovic, k.ú. Řídelov a k.ú. Horní Cerekev. KSUSV se účastnila zaměřování pozemků pro účely vyhotovování GP:

 • par.č. 836/7  o výměře 982 m2 oddělený GP č. 527-45789/2019 z pozemku par.č. 836/1 v k.ú. Čáslavice 
 • par.č. 1069/3 o výměře 843 m2 oddělený GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic
 • par. č. 453/14 o výměře 568 m2 oddělený GP č. 181-8533/2019 z pozemku par.č. 453/1, par. č. 453/15  o výměře 28 m2 oddělený GP č. 185-8596/2018 z pozemku par.č. 453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Ŕídelov
 • par.č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú. Horní Cerekev

Návrh usnesení si vyhrazuje

ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemcích par. č. 836/7 o výměře 982 m2 odděleného GP č. 527-45789/2019 2019 z pozemku par. č. 836/1 v k.ú. Čáslavice, par. č. 1069/3 o výměře 843 m2 odděleného GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic, par. č. 453/14 o výměře 568 m2 odděleného GP č. 181-8533/2019 z pozemku par. č. 453/1, par. č. 453/15  o výměře 28 m2 odděleného GP č. 185-8596/2018 z pozemku par. č.453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Ŕídelov a par. č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú. Horní Cerekev mezi Rybářstvím Lipnice, a s., na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti;

rozhoduje
 • úplatně převést z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2 tyto pozemky:
 • par.č. 836/7  o výměře 982 m2 oddělený GP č. 527-45789/2019 z pozemku par.č. 836/1 v k.ú. Čáslavice;
 • par.č. 1069/3 o výměře 843 m2 oddělený GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic;
 • par. č. 453/14 o výměře 568 m2 oddělený GP č. 181-8533/2019 z pozemku par.č. 453/1, par. č. 453/15 o výměře 28 m2 oddělený GP č. 185-8596/2018 z pozemku par.č. 453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Ŕídelov;
 • par.č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú. Horní Cerekev;

 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě  zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování krajských silnic a vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemcích par. č. 836/7 o výměře 982 m2 odděleného GP č. 527-45789/2019 2019 z pozemku par. č. 836/1 v k.ú. Čáslavice, par. č. 1069/3 o výměře 843 m2 odděleného GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic, par. č. 453/14 o výměře 568 m2 odděleného GP č. 181-8533/2019 z pozemku par. č. 453/1, par. č. 453/15 o výměře 28 m2 odděleného GP č. 185-8596/2018 z pozemku par. č.453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Ŕídelov a par. č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú. Horní Cerekev mezi Rybářstvím Lipnice, a s., na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti za jednorázovou úhradu 20 Kč/m2.
schvaluje

dodatek č. 1914 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-05-2019-49, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz