Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-51: Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Telč, k.ú. Olší u Telče

ZK-05-2019-51.pdf, ZK-05-2019-51pr01.doc , ZK-05-2019-51pr02.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací ZK-05-2019-51
Název Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Telč, k.ú. Olší u Telče
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením 1185/20/2019/RK rozhodla Rada kraje zveřejnit záměr prodeje pozemků zastavěných stavbami hrází rybníků do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec v k.ú. Čáslavice, k.ú. Meziříčko u Moravských Budějovic, k.ú. Řídelov a k.ú. Horní Cerekev a doporučila zastupitelstvu kraje tyto pozemky úplatně převést za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 do vlastnictví Rybářství Lipnice. a.s.. Současně doporučila zastupitelstvu vyhradit si pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu  vjezdu na tyto pozemky za účelem údržby oprav a úprav krajských silnicí a  rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu  vjezdu na tyto pozemky za účelem údržby oprav a úprav krajských silnicí za jednorázovou úhradu 20 Kč/m2.

Nyní Rybářství Lipnice, a.s. přeložilo další geometrické plány na oddělení pozemků zastavěných hrázemi rybníků v jejich vlastnictví. Jedná se o GP č. 2385-8534/2019, podle kterého se z pozemku par. č. 7424/1 odděluje díl "a" o výměře 302 m2 a z pozemku par.č. 7424/4 se odděluje díl "b" o výměře 1 440 m2, oba díly se slučují do nově vzniklého pozemku par. č. 7424/10 - ost. plocha, silnice o výměře 1 742 m2 v k.ú. a obcí Telč. Dalším GP č. 108-8551/2019 se z pozemku par. č. 595 odděluje nově vzniklý pozemek par.č. 595/7 - ost. plocha, silnice o výměře 1 457 m2 v k.ú. Olší u Telče, obec Olší. O tyto nově vzniklé pozemky Rybářství Lipnice žádá.

Návrh řešení

OM navrhuje žádosti vyhovět a postupovat tak, jak bylo postupováno usnesením 1185/202019/RK, tj. pozemky  prodat za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2 se současným uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

Přímý prodej do vlastnictví žadatele  je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina (čl. II. odst. 3, písm. a). Žadatel je vlastníkem sousedních nemovitostí - rybníků a v souladu s vodním zákonem je povinen zapsat do katastru nemovitostí hráze svých rybníků.

S žadatelem bude současně uzavírána smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění, provozování a vstup a vjezd na stavbu hráze rybníka zapsanou jako vodní dílo, potažmo pozemek, jehož součástí se stane hráz rybníka za účelem údržby a stavebních úprav příslušné krajské silnice  za jednorázovou náhradu ve výši 20 Kč/m2.

Zákonná podmínka převodu pozemků, tj. zveřejnění záměru prodeje na úřední desce krajského úřadu po zákonnou dobu, je splněna, zveřejnění proběhlo ve dnech 23. 7. - 23. 8. 2019.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní typ smluv.

Usnesení předpokládá rozhodnout převést pozemky zastavěné stavbami hrází rybníků v těchto k.ú. oddělené geometrickými plány z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Rybářství Lipnice, a.s. Lipnice 30, 380 01 Český Rudolec za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, dále vyhradit si pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění a provozování stavby krajských silnic, včetně práva vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav jednotlivých krajských silnic na nově oddělené pozemky v k.ú. Telč a k.ú. Olší u Telče a dále rozhodnout  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění a provozování stavby krajských silnic, včetně práva vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav jednotlivých krajských silnic na nově oddělené pozemky v k.ú. Telč a v k.ú. Olší u Telče a schválit dodatek zřizovací listiny KSUSV, kterým budou převáděné pozemky vyjmuty z hospodaření této organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 16. 7. 2019 a usnesením č. 1236/21/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s prodejem níže uvedených pozemků zastavěných hrázemi rybníků ve vlastnictví společnosti Rybářství Lipnice, a.s.  při současném uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování krajských silnic na převáděných pozemcích, včetně práva vstupu a vjezdu na tyto pozemky za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic

  • par.č. 7424/10 o výměře 1 742 m2 oddělený GP č. 2385-8534/2019 z pozemku par. č 7424/1 a par. č. 7424/4 v k.ú. Telč
  • par.č. 595/7 o výměře 1 457 m2 oddělený GP č. 108-8551/2019 z pozemku par. č. 595 k.ú. Olší uTelče
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny souhlasí s úplatným převodem pozemků zastavěných hrázemi rybníků ve vlastnictví společnosti Rybářství Lipnice, a.s., a to

  • par.č. 7424/10 o výměře 1 742 m2 oddělený GP č. 2385-8534/2019 z pozemku par. č 7424/1 a par. č. 7424/4 v k.ú. Telč
  • par.č. 595/7 o výměře 1 457 m2 oddělený GP č. 108-8551/2019 z pozemku par. č. 595 k.ú. Olší uTelče

z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., s tím, že  na tyto pozemky bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování krajských silnic, včetně vstupu a vjezdu za účelem oprav a údržby.

Návrh usnesení si vyhrazuje

ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemcích par. č. 7424/10 o výměře 1 742 m2 vzniklého GP č. 2385-8534/2019 z pozemků par. č. 7424/1  par.č. 7424/4 v k.ú. Telč a dále na pozemku par.č. 595/7 vzniklého dle GP č. 108-8551/2019 z pozemku par .č. 595 v k.ú. Olší u Telče;

rozhoduje
  • převést díl "a" pozemku par. č. 7424/1 a díl "b" pozemku par. č. 7424/4, sloučené do nově vzniklého pozemku par. č. 7424/10 - odst. plocha, silnice  o výměře 1 742 m2  vzniklého dle GP č. 2385-8534/2019 v k.ú. Telč a dále GP č. 108-8551/2019 nově oddělený pozemek par. č. 595/7 - ost. plocha, silnice o výměře 1 457 m2 v k.ú. Olší u Telče, obec Olší z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2;
  • uzavřít mezi Rybářstvím Lipnice, a s., na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti; smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemcích   par. č. 7424/10 o výměře 1 742 m2 vzniklého GP č. 2385-8534/2019 z pozemků par. č. 7424/1  par. č. 7424/4 v  k.ú. Telč a dále na pozemku par.č. 595/7 vzniklého dle GP č. 108-8551/2019 z pozemku par. č. 595 v k.ú. Olší u Telče za jednorázovou úhradu 20 Kč/m2;
schvaluje

dodatek č. 1915 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-05-2019-51, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz