Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-52: „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“ - uzavření smlouvy kupní v k. ú. a obci Měřín

ZK-05-2019-52.pdf, ZK-05-2019-52pr01.DOC , ZK-05-2019-52pr02.pdf

Číslo materiálu 52
Číslo jednací ZK-05-2019-52
Název „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“ - uzavření smlouvy kupní v k. ú. a obci Měřín
Zpracoval M. Fejt, J. Mazánková, R. Sýkora
Předkládá M. Kukla, P. Franěk
Počet příloh 2
Popis problému

Předkládaný materiál řeší výkup nemovitostí v k. ú. Měřín za účelem realizace projektu Transformace Domova Kamélie IV. Odbor majetkový (dále jen OM) řeší nabytí nemovitostí nezbytných pro realizaci výše uvedeného projektu ve spolupráci s odborem sociálních věcí a ředitelkou Domova Kamélie Křižanov.

Podmínky Výzvy 81 IROP, do které je projekt podán, stanovují, že k vydání právního aktu je nutné doložit vlastnický vztah k nemovitosti, která je předmětem projektu. V tomto případě se jedná o pozemky v městyse Měřín v nově vznikající zástavbě rodinných domů. Rovinatý charakter pozemků, dobrá přístupnost a umístění v blízkosti centra městyse jsou vhodné pro výstavbu dvou objektů, v nichž bude poskytována služba domov pro osoby se zdravotním  postižením (dále „DOZP“) celkem 12 klientům se střední a vysokou mírou podpory a objektu pro denní aktivity a denní stacionář (dále „DA + DS“) s maximální okamžitou kapacitou 8 a 4 klienti.

V roce 2018 byla na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0416/03/2018/ZK ze dne 15. 5.2018 uzavřena budoucí kupní smlouva (evidovaná v evidenci smluv pod ID 116 049) s vlastníkem vytipovaných pozemků, kterým je městys Měřín. Jedná se o pozemky par. č. 187/46 o výměře 649 m2, par. č. 187/47 o výměře 200 m2, par. č. 1311/9 o výměře 739 m2, par. č. 1311/13 o výměře 416 m2 a par. č. 1311/14 o výměře 1 210 m2 v k. ú. Měřín.

Kupní cena je navrhovaná dle budoucí kupní smlouvy ve výši 700 Kč/m2 + 21 % DPH. Při celkové výměře 3 214 m2 bude kupní cena činit 2 249 800 Kč + 472 458 Kč DPH, tzn. celkem 2 722 258 Kč.

Prodávající městys Měřín zrealizoval závazek spočívající ve vybudování infrastruktury k prodávaným pozemkům. Jedná se o inženýrské sítě a přístupové komunikace. Finální svrchní vrstva komunikací bude položena po ukončení staveb.

Prodávající požaduje, aby kupní smlouva obsahovala ustanovení o sjednání výhrady zpětné koupě pro případ, že by do 1. 1. 2023 nebyl vydán kolaudační souhlas s užíváním staveb dle sjednaného účelu.

Dotační program pokládá za způsobilé náklady na pořízení nemovitostí do výše ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem. Kupní cena byla znaleckým posudkem č. 2108/65/2018 posouzena jako adekvátní. Po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude možné požádat o proplacení 90 % nákladů, zbylých 10 % tvoří povinná spoluúčast příjemce.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí sám pozemky vytipoval, jednal s prodávajícím a doporučuje nemovitosti koupit. Vhodnost pozemků potvrdily stavební záměry objektů domácností DOZP a objektu DA + DS. Na jejich základě byla vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby. Stavební povolení nabylo právní moci dne 10. 7. 2018.

Dne 9. 7. 2019 byl Kraj Vysočina informován o tom, že žádost o podporu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. byla doporučena k financování. Po doložení vlastnického vztahu a pravomocného stavebního povolení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, poté bude možné přikročit k další realizaci projektu.

OSV a OM proto navrhují zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky par. č. 187/46 o výměře 649 m2, par. č. 187/47 o výměře 200 m2, par. č. 1311/9 o výměře 739 m2, par. č. 1311/13 o výměře 416 m2 a par. č. 1311/14 o výměře 1 210 m2 v k. ú. Měřín za kupní cenu ve výši 2 249 800 Kč + 472 458 Kč DPH, tzn. celkem 2 722 258 Kč. Na nákup pozemku budou použity prostředky ze schváleného předfinancování projektů transformace sociálních služeb a  komunitního bydlení.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít kupní smlouvu, jejímž obsahem bude úplatné nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Měřín za kupní cenu ve výši 2 722 258 Kč. Kupní smlouva je pro informaci předkládána jako materiál ZK-05-2019-52, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1425/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

úplatně nabýt pozemky par. č. 187/46 o výměře 649 m2, par. č. 187/47 o výměře 200 m2, par. č. 1311/9 o výměře 739 m2, par. č. 1311/13 o výměře 416 m2 a par. č. 1311/14 o výměře 1 210 m2 v k. ú. Měřín za kupní cenu ve výši 2 249 800 Kč + 472 458 Kč DPH, tzn. celkem 2 722 258 Kč z vlastnictví městysu Měřín se sídlem Náměstí 106, 594 42 Měřín, IČ 00294799, do vlastnictví Kraje Vysočina, v rámci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz