Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-56: Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“

ZK-05-2019-56.pdf, ZK-05-2019-56pr01.xls

Číslo materiálu 56
Číslo jednací ZK-05-2019-56
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí třetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace (dále také „muzeum“), která byla organizaci poskytnuta na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“.

Projekt byl předložen do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 a byl monitorovacím výborem doporučen k podpoře s podmínkou vypořádání připomínek před podpisem smlouvy. K podepsání smlouvy o poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj došlo dne 29. 5. 2018, účinnost smlouvy nastala dne 4. 6. 2018 jejím zveřejněním v registru smluv. Celkový rozpočet projektu pro muzeum je ve výši 521 441,60 EUR, tj. cca 14 000 000 Kč při kurzu 26,85 Kč/EUR.

V souvislosti s výše uvedeným rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0620/05/2018/ZK ze dne 11. 9. 2018 o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 14 000 000 Kč na předfinancování výše uvedeného projektu. Smlouva byla uzavřena dne 27. 9. 2018 s tím, že organizace je povinna vrátit zápůjčku v termínu nejpozději do 31. 12. 2022.

Dne 15. 8. 2019 byla na bankovní účet kraje připsána od muzea částka 210 159,02 Kč. Jedná se o vratku části zapůjčených finančních prostředků, odpovídající výši přijaté dotace, kterou muzeum obdrželo prostřednictvím zřizovatele od Řídícího orgánu Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, jako podíl finanční spoluúčasti na projektu za první etapu realizace projektu.

Údaje vztahující se k vyplácení zápůjčky a jejího splácení organizací jsou uvedeny v materiálu ZK-05-2019-56, př. 1.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka zápůjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu doporučuje zastupitelstvu kraje schválit příslušné rozpočtové opatření, kterým budou vrácené finanční prostředky převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1415/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 210 159,02 Kč v souvislosti s třetí  splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost rada kraje (10. 9. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz