Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-57: Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku

ZK-05-2019-57.pdf, ZK-05-2019-57pr01.doc , ZK-05-2019-57pr02.doc , ZK-05-2019-57pr03.doc

Číslo materiálu 57
Číslo jednací ZK-05-2019-57
Název Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
Zpracoval L. Zerza
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj Vysočina je na úseku sociálních služeb zřizovatelem příspěvkových organizací Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Ústav sociální péče Nové Syrovice a Domov ve Věži.

Ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace požádala prostřednictvím aplikace doplňková činnost na Portálu PO o přidání hostinské činnosti do zřizovací listiny (provozování bufetu) s účinností k datu schválení dodatku. Bufet bude umístěn v nově postavené budově B, Husova 2119 a bude sloužit jak klientům a jejich rodinným příslušníkům, tak i veřejnosti, protože objekt je v těsné blízkosti nemocnice.

Ředitel Domova ve Věži, příspěvkové organizace požádal o úpravu stávajícího vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti ve zřizovací listině. Jedná se o rozšíření hlavní činnosti  poskytování zdravotních služeb v oborech všeobecná sestra a sestra pro péči v psychiatrii, ergoterapeut a fyzioterapeut s účinností k datu schválení dodatku.

Ředitelka Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace požádala o změnu zástupce ředitele ve zřizovací listině s tím, že místo vedoucí úseku zdravotně - sociálního bude ředitele nově zastupovat vedoucí úseku ekonomického. K této změně dochází v důsledku úpravy stávající organizační struktury s účinností k datu schválení dodatku. Dále ředitelka této organizace požádala o změnu názvu organizace, jelikož dosavadní název neodpovídá současné terminologii a moderním trendům. Nový název bude od 1. 1. 2020 „Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace“.

Návrh řešení

Požadované změny v předmětu činnosti Domova pro seniory Havlíčkův Brod, v předmětu činnosti Domova ve Věži a změna názvu a zástupce ředitele Ústavu sociální péče Nové Syrovice byly formou dodatků zapracovány do stávajících znění zřizovacích listin.

Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválení předloženého znění dodatků zřizovacích listin, obsažených v materiálech ZK-05-2019-57, př. 1, ZK-05-2019-57, př. 2 a ZK-05-2019-57, př. 3.

Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přísluší zastupitelstvu kraje schvalovat zřizovací listiny příspěvkových organizací, které zřizuje, včetně jejich dodatků.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1422/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje
  • Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-57, př. 1;
  • Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Domova ve Věži, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-57, př. 2;
  • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-05-2019-57, př. 3.
Odpovědnost rada kraje, Odbor sociálních věcí
Termín 10. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz