Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-59: Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“

ZK-05-2019-59.pdf, ZK-05-2019-59pr01.xls , ZK-05-2019-59pr02.pdf , ZK-05-2019-59pr03.pdf

Číslo materiálu 59
Číslo jednací ZK-05-2019-59
Název Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
Zpracoval J. Bína, P. Pojerová, J. Přibilová
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 3
Popis problému

Usnesením rady č. 1842/30/2018/RK bylo schváleno podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. Projektový záměr byl projednán a schválen na jednání Platformy č. 2 pro projednání projektových záměrů projektů přímého přidělení předkládaných v rámci výzev č. 3_15_005 a 3_15_006 - Projekty krajů/hl. m. Prahy - Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb dne 9. 10. 2018. Projektová žádost byla podána 30. 11. 2018 a rozpočet projektu je ve výši 168 405 174,24 Kč. Po schválení žádosti řídícím orgánem je projekt financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele. Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI je připraven k financování nákladů na provozování sociálních služeb azylové domy, domy na půl cesty, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny s podmínkou, že jsou zařazené v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, případně s rozšířenou kapacitou, jejíž rozšíření schválí zastupitelstvo kraje. Účelem dotace je zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb. V rámci projektu je podpořeno několik stávajících sociálních služeb na území Kraje Vysočina na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020.

Dne 18. 6. 2019 usnesením č. 0310/04/2019/ZK  Zastupitelstvo Kraje Vysočina podpořilo záměr rozšířit zapojené druhy sociálních služeb (o sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi, intervenční centrum a osobní asistenci) a prodloužit dobu realizace projektu do 30. 4. 2021 (financování sociálních služeb v rámci projektu nejpozději do 31. 12. 2020 dle druhu sociální služby) schválením Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro druhé kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI. Pro financování bude použit zavedený systém vyrovnávací platby s navýšením hodnot obvyklých nákladů s ohledem na růst platů a mezd. Tento proces je upraven v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro druhé kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt VI.

Termín pro podávání žádostí byl zásadami stanoven od 22. 7. 2019 – 7. 8. 2019 do 16:00. Po podání v těchto termínech byl pro sociální služby zpracován návrh na poskytnutí vyrovnávací platby na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 pro azylové domy, domy na půl cesty, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020 pro intervenční centrum a od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a osobní asistenci dle materiálu ZK-05-2019-59, př. 1. Pro rok 2020 bylo umožněno zvýšení o 5 % na inflaci a růst platů.

Předpokládaný rozpočet projektu je 284 780 tis. Kč. Pro uvedený projekt bude stanovena spoluúčast kraje ve výši 5% celkových nákladů, která činí cca 14 239 000 Kč je kryto schváleným předfinancováním.

Návrh řešení

Navrhujeme zastupitelstvu poskytnout dotace – vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 pro azylové domy, domy na půl cesty, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020 pro intervenční centrum a od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a osobní asistenci dle materiálu ZK-05-2019-59, př. 1. a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2019-59, př. 2 a dodatky č. I dle materiálu ZK-05-2019-59, př. 3.

V materiálu ZK-05-2019-59, př. 1 bude schválena také maximální výše příspěvku na provoz, která může být z projektu v uvedeném období poskytnuta příspěvkovým organizacím kraje. Použití poskytnutých prostředků u příspěvkový organizací kraje je obdobně jako v přiložených smlouvách upraveno Závazným pokynem zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ II z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, který již byl schválen radou kraje. V kompetenci rady kraje byla schválena i první část příspěvků na provoz pro tyto příspěvkové organizace a postupně na základě žádostí o platbu budou v radě kraje schvalována navýšení tohoto příspěvku v jednotlivých letech na základě čerpání uznatelných výdajů.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1423/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 113 696 610 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu ZK-05-2019-59, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“ pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, dle materiálu ZK-05-2019-59, př. 2;
  • uzavřít Dodatky č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle materiálu ZK-05-2019-59, př. 3;
schvaluje

maximální výši příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb příspěvkovým organizacím kraje na období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020 ve výši 3 891 100 Kč pro Psychocentrum – manželskou a rodinnou poradnu a od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 ve výši 3 267 340 Kč pro Domov Kopretina Černovice a Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu ZK-05-2019-59, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (10. 9. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz