Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-60: Dotace na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol - 2. etapa

ZK-05-2019-60.pdf, ZK-05-2019-60pr01.xlsx

Číslo materiálu 60
Číslo jednací ZK-05-2019-60
Název Dotace na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol - 2. etapa
Zpracoval H. Koudelová, A. Vlachová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol - 2. etapa a jejich zprostředkování právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol.

Záměrem rozvojového programu je přispět k usnadnění přechodu na nový způsob financování regionálního školství od 1. 1. 2020. Druhá etapa tohoto rozvojového programu je stanovena pro období září – prosinec 2019, finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s personálním zajištěním překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním změny doby provozu v mateřských školách. Právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy zřizované obcemi a krajem mohly o dotaci požádat prostřednictvím krajského úřadu. MŠMT souhrnnou žádost kraje vyhodnotilo a Rozhodnutím č. 21682-10/2019 byly na zvláštní účet kraje pro školství poskytnuty finanční prostředky na období září - prosinec 2019 v celkové výši 7 925 223 Kč účelově určené pro právnické osoby uvedené v materiálu ZK-05-2019-60, př. 1.

Návrh řešení

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

OŠMS zastupitelstvu kraje navrhuje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol – 2. etapa právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2019-60, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1409/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol – 2. etapa právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2019-60, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 10. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz