Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-63: Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2020

ZK-05-2019-63.pdf, ZK-05-2019-63pr01.pdf , ZK-05-2019-63pr02.doc , ZK-05-2019-63pr03.doc

Číslo materiálu 63
Číslo jednací ZK-05-2019-63
Název Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2020
Zpracoval J. Čermáková, M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší zapojení Kraje Vysočina do projektu eljub E-Book Woche 2020 (Evropské literární setkání mládeže), který se koná v Dolním Rakousku.

V roce 2002 schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina smlouvu o spolupráci s Dolním Rakouskem. Obdobnou bilaterální smlouvu s Dolním Rakouskem uzavřel kraj Jihočeský a Jihomoravský. Dne 16. ledna 2014 byl za účasti hejtmanů všech krajů a země Dolní Rakousko podepsán společný Pracovní program pro roky 2014 – 2017 a dne 10. ledna 2018 navazující společný Pracovní program pro roky 2018 - 2021. Takto nastavená spolupráce umožňuje zúčastněným krajům spolupracovat na projektech a aktivitách v různých oblastech. Jednou ze společných aktivit v oblasti neformálního vzdělávání je účast výherců krajských kol olympiády v německém jazyce z Kraje Vysočina, Jihomoravského a Jihočeského kraje na týdenním mezinárodním setkání mládeže v Dolním Rakousku.

Od roku 2014 je koordinátorem projektu spolek Pilgern und Surfen Melk, Donaulände 23, 3642 Aggsbach Dorf (Rakousko). Financování projektu bývá zajišťováno z evropských vzdělávacích programů. Na rok 2020 žádá spolek Pilgern und Surfen Melk o podporu z programu Erasmus+ (KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců). Zemský úřad Dolního Rakouska se na organizaci projektu také podílí, z administrativních důvodů je však jednodušší, aby žadatelem do Erasmu+ byla nezisková organizace, tj. Pilgern und Surfen Melk.

Díky účasti v tomto projektu bude Kraj Vysočina moci vyslat na setkání 1 vedoucího skupiny a 5 účastníků z Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Jihočeského kraje. Pro vyslané je účast na setkání zcela zdarma a ani Kraji Vysočina nevyplývají z partnerství v projektu žádné finanční závazky. V tuto chvíli ještě není k dispozici celková žádost do programu Erasmus+, bude vytvořena a OŠMS poskytnuta během září, a následně podána do programu Erasmus+. Základní informace o celém projektu jsou uvedeny v materiálu ZK-05-2019-63, př. 1, projekt bude probíhat velmi podobným způsobem jako v minulých letech. Partnerství Kraje Vysočina v projektu je nutné potvrdit uzavřením příkazní smlouvy dle materiálu ZK-05-2019-63, př. 2 (anglická verze). Český překlad příkazní smlouvy je uveden v materiálu ZK-05-2019-63, př. 3.

Návrh řešení

Na základě dlouhodobě dobře fungující spolupráce při účasti na mezinárodním setkání mládeže v Dolním Rakousku, pozitivních ohlasů bývalých účastníků a zájmu na dodržení tradice vysílání výherců krajských kol olympiády v německém jazyce do Dolního Rakouska předkládá OŠMS Zastupitelstvu Kraje Vysočina příkazní smlouvu v anglické (ZK-05-2019-63, př. 2) i české verzi (ZK-05-2019-63, př. 3) a navrhuje, aby Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o zapojení Kraje Vysočina do projektu eljub E-Book Woche 2020 dle materiálu ZK-05-2019-63, př. 1 a o uzavření smlouvy dle materiálu ZK-05-2019-63, př. 2.

Podle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č 1407/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrženým řešením a vyjadřuje podporu aktivitám spojeným s partnery v Dolním Rakousku. Popisované aktivity jsou praktickým výstupem spolupráce skupiny Vzdělávání, výchova, mládež, sport společného Pracovního programu.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému materiálu. Aktivita je plně v souladu s dotačním programem. V případě možného prohloubení těchto aktivit lze využít i OP INTERREG V-A Rakousko - Česká Republika 2014 - 2020.

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost rada kraje (10. 9. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2019)
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz