Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-66: Dodatek ke smlouvě o zápůjčce určené ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Laboratoř elektrotechnických měření“ Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou

ZK-05-2019-66.pdf, ZK-05-2019-66pr01.pdf , ZK-05-2019-66pr02.pdf , ZK-05-2019-66pr03.doc , ZK-05-2019-66pr04.pdf

Číslo materiálu 66
Číslo jednací ZK-05-2019-66
Název Dodatek ke smlouvě o zápůjčce určené ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Laboratoř elektrotechnických měření“ Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou
Zpracoval J. Hadravová, E. Sedmíková, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál řeší prodloužení termínu splatnosti zápůjčky, která byla poskytnuta Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou za účelem krytí výdajů projektu „Laboratoř elektrotechnických měření“ (dále také Projekt) financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem projektu bylo vybudovat odbornou učebnu rekonstrukcí a modernizací původní laboratoře za účelem zkvalitnění výuky odborných předmětů.

Smlouva o zápůjčce na předfinancování Projektu byla projednána na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 27. 3. 2018 a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 0355/02/2018/ZK. Na základě této smlouvy Kraj Vysočina (dále také zapůjčitel) poskytl příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou (dále také vydlužitel) bezúročně peněžitou zápůjčku ve výši 2 748 000 Kč, a to za účelem krytí (investičních i neinvestičních) výdajů projektu „Laboratoř elektrotechnických měření“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002736. Ve smlouvě o zápůjčce bylo uvedeno, že zápůjčka bude vydlužitelem zapůjčiteli vrácena v plné výši nejpozději v termínu do 30. 9. 2019. V uvedeném termínu musí být zápůjčka připsána na účet zapůjčitele. Text smlouvy je obsahem materiálu ZK-05-2019-66, př. 2.

Dne 18. 7. 2019 zaslal ředitel příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou svému zřizovateli žádost o prodloužení termínu splatnosti zápůjčky se zdůvodněním, že prodloužení je nutné z důvodu opožděné administrace projektu. Vydlužitel požádal o prodloužení termínu splatnosti zápůjčky do 31. 12. 2019. Text žádosti je obsahem materiálu ZK-05-2019-66, př. 1. Dle vyjádření zástupců společnosti Regiozona, která pomáhá příspěvkové organizaci s administrací Projektu, došlo ke zpoždění administrace projektu z důvodu komplikovaných a zdlouhavých kontrol veřejných zakázek projektu. Kontrola žádosti o platbu i veřejných zakázek byla již ukončena a projekt byl ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky předán k detailnímu posouzení na řídící orgán, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj. Nyní však není možné s jistotou určit, že k proplacení projektu a následnému vrácení zápůjčky dojde včas, tedy do 30. 9. 2019, proto zástupci společnosti Regiozona rovněž doporučují termín splatnosti zápůjčky prodloužit. Jejich vyjádření je uvedeno v materiálu ZK-05-2019-66, př. 4.

Zápůjčka bude vydlužitelem zapůjčiteli vrácena po poskytnutí finančních prostředků proplacených vydlužiteli na základě žádosti o platbu z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci projektu „Laboratoř elektrotechnických měření“ prostřednictvím rozpočtu zapůjčitele, a které byly vydlužiteli uhrazeny poskytovatelem dotace – Ministerstvo pro místní rozvoj, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu po jejich uhrazení poskytovatelem dotace.

Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené lhůty pro vrácení poskytnutých finančních prostředků na základě smlouvy o zápůjčce a na základě řádného odůvodnění uvedeného v žádosti odbor školství, mládeže a sportu doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o zápůjčce, jehož předmětem je prodloužení trvání Smlouvy o zápůjčce do 31. 12. 2019 a prodloužení termínu pro vrácení zápůjčky vydlužitelem zapůjčiteli do 31. 12. 2019 dle materiálu ZK-05-2019-66, př. 3.

Stanoviska Rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1411/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o zápůjčce dle materiálu ZK-05-2019-66, př. 3.

Odpovědnost rada kraje (10. 9. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2020)
Termín 28. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz