Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-67: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Světlá nad Sázavou na stavbu sportovní haly

ZK-05-2019-67.pdf, ZK-05-2019-67pr01.pdf , ZK-05-2019-67pr02.pdf , ZK-05-2019-67pr03.pdf

Číslo materiálu 67
Číslo jednací ZK-05-2019-67
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Světlá nad Sázavou na stavbu sportovní haly
Zpracoval M. Kastner, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší žádost města Světlá nad Sázavou o dotaci na stavbu sportovní haly. V rámci zlepšení sportovní infrastruktury města probíhá projekt již od roku 2018 a Kraj Vysočina v případě splnění všech smluvních podmínek a podepsání smlouvy o budoucím využití sportovního zařízení mezi městem Světlá nad Sázavou a Akademií - Vyšší odbornou školou, Gymnáziem a  Střední odbornou školou uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou přislíbil přiznat městu Světlá nad Sázavou dotaci ve výši 10 % z celkových uznatelných a prokazatelně vynaložených nákladů, avšak v maximální výši 10 000 000 Kč.

Během realizace stavby došlo mezi zhotovitelem a městem ke změně rozpočtu upravenými dodatky ke smlouvě. Aktuální celková cena projektu je uvedena v dodatku č. 3, který je součástí materiálu ZK-05-2019-67, př. 2.

Návrh řešení

OŠMS předložil radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městu Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 00268321 dotaci výši 9 294 424 Kč na stavbu sportovní haly. Vzhledem ke skutečnosti, že na kapitole Školství, mládeže a sportu nejsou na rok 2019 rozpočtovány prostředky na poskytnutí dotace, OŠMS navrhuje schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Školství, mládeže a  sportu o částku 9 294 424 Kč a současně snížena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1408/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 9 294 424 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 9 294 424 Kč;

rozhoduje
  • poskytnout dotaci ve výši 9 294 424 Kč městu Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 00268321 na realizaci projektu „Sportovní hala Světlá nad Sázavou“;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2019-67, př. 1.
Odpovědnost rada kraje (10. 9. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz