Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-68: Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky poskytnutých zápůjček od Gymnázia Třebíč a Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí

ZK-05-2019-68.pdf

Číslo materiálu 68
Číslo jednací ZK-05-2019-68
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky poskytnutých zápůjček od Gymnázia Třebíč a Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
Zpracoval J. Hadravová, D. Voborská, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí splátek poskytnutých zápůjček od Gymnázia Třebíč a Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí.

Usnesením 0517/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina o poskytnutí zápůjčky Gymnáziu Třebíč ve výši 2 855 168 Kč za účelem realizace projektu "Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání" s cílem modernizace vybavení školy za účelem výuky cizích jazyků, přírodovědných předmětů a rozšíření možností zpracování výstupů z badatelského centra. V rámci projektu byla vybudována multimediální učebna pro přírodní vědy a pro výuku cizích jazyků a došlo ke zvýšení výše úrovně vnější a vnitřní konektivity. Dne 26. 6. 2019 byla připsána na účet Kraje Vysočina splátka výše uvedené zápůjčky.

Usnesením 0420/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina o poskytnutí zápůjčky Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole Velké Meziříčí ve výši 1 173 000 Kč za účelem realizace projektu "Zvýšení kompetencí žáků" s cílem modernizace výukových pomůcek, zařízení a pracovních postupů potřebných pro výuku odborných předmětů. V rámci projektu byla zrekonstruována svařovna elektrickým obloukem, dílna pro ruční obrábění a cvičné panely pro obor elektrikář. Dne 20. 6. 2019 byla připsána na účet Kraje Vysočina splátka výše uvedené zápůjčky.

Návrh řešení

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátky zápůjček převedou do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o celkovou částku 4 028 168 Kč se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 8. 2019 a usnesením č. 1350/23/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) celkem o částku 4 028 168 Kč v souvislosti s vrácením zápůjček poskytnutých Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435, na předfinancování a spolufinancování projektu "Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání" (ve výši 2 855 168 Kč) a Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377, na předfinancování projektu "Zvýšení kompetencí žáků" (ve výši 1 173 000 Kč) a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost rada kraje, Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz