Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-69: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-05-2019-69.pdf, ZK-05-2019-69pr01.pdf , ZK-05-2019-69pr02.pdf

Číslo materiálu 69
Číslo jednací ZK-05-2019-69
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval L. Hrůza, D. Vichr
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na přidělení dotací obcím v rámci programu Obnova venkova Vysočiny (dále také jen „OVV“) pro rok 2019, které aktuálně podaly žádost. 

V souladu se schválenou výzvou programu OVV probíhal pro rok 2019 v termínu od 1. února 2019 do 28. června 2019 sběr žádostí. V průběhu května a června bylo přijato dalších 408 žádostí, všechny žádosti jsou v administrativním souladu s výzvou programu. Celkové požadavky na dotaci u těchto žádostí jsou ve výši 51 063 238 Kč. 

Ve výzvě programu je stanoveno, že dotaci obdrží každá obec, která předloží žádost  v administrativním souladu s výzvou. Maximální požadovaná dotace může činit až 127 tis. Kč. Ve  Fondu Vysočiny je pro tento účel vyčleněno celkem 89 mil. Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) nyní předkládá Zastupitelstvu Kraje Vysočina (dále i „ZK“) návrh na přidělení dotací u těchto 408 obcí, a to v souhrnné výši 51 063 238 Kč. Sběr žádostí byl ukončen, žádost nepodalo 40 obcí, předchozí zastupitelstva kraje již přiznala dotaci 256 obcím ve výši 32 240 519 Kč. Celkem tak bude podpořeno 664 obcí v úhrnné částce 83 303 757 Kč. 

ORR navrhuje ZK, aby schválila přidělení dotací z programu OVV 2019 jednotlivým žadatelům dle seznamu, který je obsahem materiálu ZK-05-2019-69, př. 1 a uzavřít s nimi veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2019-69, př. 2

Dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1444/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Obnova venkova Vysočiny 2019 (ORJ 9000000005) činí 56 759 481 Kč.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Výbor na svém zasedání dne 26. 8. 2019 doporučil zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu Vrr, MA 21-05-2019-04, př. 1.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2019-69, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-05-2019-69, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz