Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-70: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-05-2019-70.pdf, ZK-05-2019-70pr01.pdf , ZK-05-2019-70pr02.pdf , ZK-05-2019-70pr03.pdf

Číslo materiálu 70
Číslo jednací ZK-05-2019-70
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o poskytnutí dotací žadatelům z programu „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019“ (dále jen program). Tento program je určen na podporu obcí za účelem zachování dostupnosti služeb, které jsou poskytovány na jejich území – prodejen potravin a smíšeného zboží.

Maximální dotace činí 50 000 Kč na jeden projekt. Uzávěrka programu byla dne 10. 5. 2019. Bylo doručeno celkem 126 žádostí s celkovým finančním požadavkem 5 174 686 Kč. Schválená finanční alokace programu činí 4 000 000 Kč. Zasedání řídícího výboru programu se konala dne 24. 6. 2019 a 15. 7. 2019. Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu bylo z dalšího hodnocení vyřazeno 8 žádostí. Zbývajících 118 žádostí postoupilo do bodového hodnocení. Výsledkem bodového hodnocení je 94 žádostí navržených k podpoře ve výši 3 955 316 Kč. Zůstatek finanční alokace programu činí 44 684 Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina na základě usnesení řídícího výboru programu č. 1 navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2019-70, př. 1., rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu ZK-05-2019-70, př. 2 a rozhodnout neposkytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2019-70, př. 3

Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1445/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve FONDU VYSOČINY. Aktuální stav programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019 (ORJ 9000000004) činí 4 000 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz