Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-71: Zajištění finančních prostředků na realizaci projektů na obnovu krátkostébelných trávníků v lokalitách PP Na skaličce, PP Pahorek u Vržanova a PP Prosenka - 130. výzva OPŽP

ZK-05-2019-71.pdf, ZK-05-2019-71pr01.xls

Číslo materiálu 71
Číslo jednací ZK-05-2019-71
Název Zajištění finančních prostředků na realizaci projektů na obnovu krátkostébelných trávníků v lokalitách PP Na skaličce, PP Pahorek u Vržanova a PP Prosenka - 130. výzva OPŽP
Zpracoval K. Hladíková, J. Říčan, D. Švengrová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o zajištění finančních prostředků na realizaci projektů „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Na skaličce“, „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova“ a „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Prosenka“, které byly předloženy do 130. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále také jen „OPŽP“). 

Rada kraje na svém jednání dne 28. 4. 2015 usnesením č. 0807/14/2015/RK schválila projektový záměr projektů na posílení biodiverzity a uložila odboru životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje připravit projektové žádosti a předložit je ke schválení radě kraje. Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 12. 5. 2015 usnesením č. 0263/03/2015/ZK převod finančních prostředků ve výši 3 500 000 Kč, které byly postupně čerpány na přípravu projektů. Připravované projekty řeší asanační zásahy ve vybraných zvláště chráněných územích či evropsky významných lokalitách. Zajištění péče o tyto lokality je zákonnou povinností kraje vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Získáním podpory z OPŽP na realizaci těchto opatření Kraj Vysočina ušetří finanční prostředky, které by jinak musel vynaložit z vlastního rozpočtu na zabezpečení této povinnosti.

Na základě usnesení rady kraje č. 1201/20/2019/RK ze dne 02. 07. 2019 byly do 130. výzvy OPŽP podány projekty „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Na skaličce“, „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova“ a „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Prosenka“.

Cílem projektů je obnova bývalých pastvin - krátkostébelných suchomilných trávníků. Důvodem zásahů je obnova podmínek pro další existenci cenných biotopů a na nich se nacházejících populací vzácných a zvláště chráněných druhů (a to druhů rostoucích na pastvinách). Jedná se o nápravu stavu z minulosti, kdy po vyhlášení zvláště chráněného území bylo ukončeno zemědělské hospodaření (pastva) a náhradní péče o zájmová území nedostatečně nahradila původní hospodářskou pastvu. Původně otevřené plochy suchomilných trávníků (pastvin) devastuje expanze nežádoucích bylin, s nastupující sukcesí (sukcese - přírodní vývoj) pak zarůstání křovinami a následně stromovým patrem. Bez asanačního managementu zde nelze očekávat pozitivní změny z pohledu ochrany přírody (přírodní památky).

V rámci realizace projektů dojde k redukci stromů a keřů, asanaci bylinného patra, instalaci ohradníků pro pastvu a bude zde prováděna pastva ovcí. Celkové náklady na realizaci projektů se dle zpracovaných projektových dokumentací předpokládají na cca 4,3 mil. a je třeba zajistit jejich předfinancování a spolufinancování. Přehled nákladů jednotlivých projektů je uveden v materiálu ZK-05-2019-71, př. 1. Navržená opatření jsou nestavebního a neinvestičního charakteru. Jedná se o asanační opatření péče směřující k obnově trvalého travního porostu. V rámci prioritní osy 4 OPŽP lze na uvedené projekty dosáhnout na podporu 85 % celkových způsobilých výdajů.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) a Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OŽPZ“) navrhují Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 4,3 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu ZK-05-2019-71, př. 1 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů. Pokud nebudou žádosti k projektům uvedeným v materiálu ZK-05-2019-71, př. 1 schváleny ze strany Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí (poskytovatele dotace), projekty nebudou realizovány.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 7. 2019 a usnesením č. 1201/20/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Projekty na obnovu krátkostébelných trávníků v lokalitách PP Na skaličce, PP Pahorek u Vržanova a PP Prosenka nejsou uvedeny ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022. Dotace z OPŽP by měla pokrýt 85 % způsobilých výdajů.

Grémium ředitele

Souhlasí s projektovými žádostmi.

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 4,3 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu ZK-05-2019-71, př. 1 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz