Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-72: Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020

ZK-05-2019-72.pdf, ZK-05-2019-72pr01.pdf

Číslo materiálu 72
Číslo jednací ZK-05-2019-72
Název Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
Zpracoval J. Joneš, D. Švengrová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 1
Popis problému

Předkládáme ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, která je nezbytná jako podklad pro samostatnou žádost o poskytnutí finanční podpory do Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen „OPŽP“), prioritní osy 4., oblasti podpory 4. 2 Posílit biodiverzitu – mezi podporovaná opatření patří také interpretace hodnot přírodních památek (dále též jen „PP“) a přírodních rezervací (dále též jen „PR“) v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu, např. naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky) a/nebo naučné tabule. V tomto případě se jedná o vybudování dvou povalových chodníků, jedné lávky a opravu povrchu komunikace v PR Údolí Chlébského potoka. Tyto prvky návštěvnické infrastruktury poslouží k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany daného území – předmětem ochrany je mozaika přírodě blízkých lučních a lesních společenstev tvořených především údolními jasanovo-olšovými luhy s významným výskytem zvláště chráněných druhů, především bledule jarní. Právě porosty bledule jarní, které se nacházejí na snadno přístupné turistické trase, jsou díky neusměrněnému pohybu návštěvníků ničeny sešlapem. Dotace z OPŽP v uvedené oblasti podpory je až 90 % způsobilých výdajů.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 21. června 2016 usnesením 0372/04/2016/ZK schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 9 700 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektů v oblasti návštěvnické infrastruktury přírodních památek a přírodních rezervací s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.

Z hlediska příjmu, schvalování a administrace tohoto typu projektu jsou podmínkou financování z OPŽP souhlasy vlastníků dotčených pozemků, proto bylo nutné navrhované umístění prvků návštěvnické infrastruktury v PR Údolí Chlébského potoka projednat s vlastníkem pozemku (pozemek p. č. 505/1 v k. ú. Chlébské) a získat jeho aktivní souhlas smluvní formou (viz příloha ZK-05-2019-72, př. 1 – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti).

Vlastní realizace projektu se předpokládá v roce 2020 a investor (Kraj Vysočina) je povinen zajistit udržitelnost projektu nejméně po dobu 10 let od ukončení jeho realizace.

Návrh řešení

Doporučujeme Zastupitelstvu Kraje Vysočina:

vyhradit si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka dle materiálu ZK-05-2019-72, př. 1

rozhodnout o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka dle materiálu ZK-05-2019-72, př. 1.

Výše zmíněná smlouva je nezbytná jako podklad pro realizaci projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka za finanční podpory OPŽP. Smlouva bude opatřena doložkou o schválení v orgánu kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1448/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení si vyhrazuje

v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka dle materiálu ZK-05-2019-72, př. 1;

rozhoduje

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka dle materiálu ZK-05-2019-72, př. 1.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 15. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz