Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-73: Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020

ZK-05-2019-73.pdf, ZK-05-2019-73pr01.pdf

Číslo materiálu 73
Číslo jednací ZK-05-2019-73
Název Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
Zpracoval D. Švengrová, J. Joneš
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 1
Popis problému

Předkládáme ke schválení smlouvu zakládající právo provést stavbu, která je nezbytná jako podklad pro samostatnou žádost o poskytnutí finanční podpory do Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen „OPŽP“), prioritní osy 4., oblasti podpory 4. 1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. V tomto případě se jedná o  vybudování lávky v evropsky významné lokalitě (dále též jen „EVL“) Šlapanka a Zlatý potok, která bude sloužit ke zpřístupnění dané lokality pro návštěvníky a usměrní tak jejich pohyb. Vybudování lávky bude navazovat na naučnou stezku o vydře říční, návrh podoby naučné stezky je v řešení. Vydra říční je předmětem ochrany této EVL. Dotace z OPŽP v uvedené oblasti podpory je až 100 % způsobilých výdajů.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 21. června 2016 usnesením 0372/04/2016/ZK schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 9 700 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektů v oblasti návštěvnické infrastruktury přírodních památek a přírodních rezervací s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.

Projekt Návštěvnická infrastruktura mimo jiné řeší také vybudování prvků návštěvnické infrastruktury na území EVL.

Z hlediska příjmu, schvalování a administrace tohoto typu projektu jsou podmínkou financování z OPŽP souhlasy vlastníků dotčených pozemků, proto bylo nutné navrhované umístění lávky v EVL Šlapanka a Zlatý potok projednat s vlastníkem pozemků a získat jeho aktivní souhlas smluvní formou (viz příloha ZK-05-2019-73, př. 1 – smlouva zakládající právo provést stavbu).

Vlastní realizace projektu se předpokládá v roce 2021 a investor (Kraj Vysočina) je povinen zajistit udržitelnost projektu nejméně po dobu 10 let od ukončení jeho realizace.

Návrh řešení

Doporučujeme Zastupitelstvu Kraje Vysočina:

vyhradit si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok dle materiálu ZK-05-2019-73, př. 1;

rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok dle materiálu ZK-05-2019-73, př. 1.

Výše zmíněná smlouva je nezbytná jako podklad pro realizaci projektu Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok za finanční podpory OPŽP. Smlouva bude opatřena doložkou o schválení v orgánu kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1449/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení si vyhrazuje

v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura lávka v  EVL Šlapanka a Zlatý potok dle materiálu ZK-05-2019-73, př. 1;

rozhoduje

o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok dle materiálu ZK-05-2019-73, př. 1.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 15. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz