Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-75: Fond Vysočiny – grantový program „Čistá voda 2018“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace

ZK-05-2019-75.pdf, ZK-05-2019-75pr01.pdf , ZK-05-2019-75pr02.pdf , ZK-05-2019-75pr03.doc , ZK-05-2019-75pr04.pdf , ZK-05-2019-75pr05.pdf , ZK-05-2019-75pr06.doc , ZK-05-2019-75pr07.pdf , ZK-05-2019-75pr08.pdf , ZK-05-2019-75pr09.doc , ZK-05-2019-75pr10.pdf , ZK-05-2019-75pr11.pdf , ZK-05-2019-75pr12.doc

Číslo materiálu 75
Číslo jednací ZK-05-2019-75
Název Fond Vysočiny – grantový program „Čistá voda 2018“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 12
Popis problému

Jedná se o prodloužení doby realizace 4 projektů, které byly podpořeny z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2018. O prodloužení termínu pro realizaci projektů požádaly obec Bořetín (IČ 00476439), obec Lipnice nad Sázavou (IČ 00267813), obec Nová Ves u Světlé (IČ 65197887) a obec Buřenice (IČ 00512265). Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout dotace těmto žadatelům dne 15. 5. 2018 usnesením č. 0441/03/2018/ZK.

Smlouva o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a obcí Bořetín ID FV02429.0027 (dále jen „smlouva A“) byla uzavřena dne 18. 6. 2018 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Čištění OV v obci Bořetín - DUR“. Text smlouvy A je obsahem materiálu ZK-05-2019-75, př. 2. Na tento projekt byla schválena dotace 44 204 Kč, což představuje 60,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 73 674 Kč. Podle čl. 7 odst. 1 smlouvy A je příjemce oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 9. 2019, podle čl. 8 písm. f) smlouvy A se příjemce zavazuje doručit Kraji do 31. 10. 2019 závěrečnou zprávu. Obec Bořetín dne 7. 8. 2019 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu do 30. 3. 2020. Text žádosti je obsahem materiálu ZK-05-2019-75, př. 1.

Smlouva o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a obcí Lipnice nad Sázavou ID FV02429.0042 (dále jen „smlouva B“) byla uzavřena dne 18. 6. 2018 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV Lipnice nad Sázavou - DSP“. Text smlouvy B je obsahem materiálu ZK-05-2019-75, př. 5. Na tento projekt byla schválena dotace 300 000 Kč, což představuje 49,12 % z celkových nákladů na projekt, které činí 610 740 Kč. Podle čl. 7 odst. 1 smlouvy B je příjemce oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 9. 2019, podle čl. 8 písm. f) smlouvy B se příjemce zavazuje doručit Kraji do 31. 10. 2019 závěrečnou zprávu. Obec Lipnice nad Sázavou dne 1. 8. 2019 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu do 30. 9. 2020. Text žádosti je obsahem materiálu ZK-05-2019-75, př. 4.

Smlouva o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Světlé ID FV02429.0045 (dále jen „smlouva C“) byla uzavřena dne 27. 6. 2018 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Nová Ves u Světlé - nová splašková kanalizace a čerpací řad na ČOV Světlá nad Sázavou“. Text smlouvy C je obsahem materiálu ZK-05-2019-75, př. 8. Na tento projekt byla schválena dotace 300 000 Kč, což představuje 44,44 % z celkových nákladů na projekt, které činí 675 000 Kč. Podle čl. 7 odst. 1 smlouvy C je příjemce oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 9. 2019, podle čl. 8 písm. f) smlouvy C se příjemce zavazuje doručit Kraji do 31. 10. 2019 závěrečnou zprávu. Obec Nová Ves u Světlé dne 7. 8. 2019 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu do 31. 8. 2020. Text žádosti je obsahem materiálu ZK-05-2019-75, př. 7.

Smlouva o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a obcí Buřenice ID FV02429.0064 (dále jen „smlouva D“) byla uzavřena dne 18. 6. 2018 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „HG průzkum pro vodovod Buřenice“. Text smlouvy D je obsahem materiálu ZK-05-2019-75, př. 11. Na tento projekt byla schválena dotace 224 261 Kč, což představuje 60,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 373 769 Kč. Podle čl. 7 odst. 1 smlouvy D je příjemce oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 9. 2019, podle čl. 8 písm. f) smlouvy D se příjemce zavazuje doručit Kraji do 31. 10. 2019 závěrečnou zprávu. Obec Buřenice dne 8. 8. 2019 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu do 28. 2. 2020. Text žádosti je obsahem materiálu ZK-05-2019-75, př. 10.

Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádostí před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektů a na základě řádných odůvodnění uvedených  v žádostech odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 Smluv o poskytnutí dotace ID FV02429.0027, FV02429.0042, FV02429.0045 a FV02429.0064 dle materiálů ZK-05-2019-75, př. 3, ZK-05-2019-75, př. 6, ZK-05-2019-75, př. 9 a ZK-05-2019-75, př. 12, jejichž předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektů – obci Bořetín do 30. 3. 2020 s prodloužením doby pro předložení závěrečné zprávy do 30. 4. 2020, obci Lipnice nad Sázavou do 30. 9. 2020 s prodloužením doby pro předložení závěrečné zprávy do 31. 10. 2020, obci Nová Ves u Světlé do 31. 8. 2020 s prodloužením doby pro předložení závěrečné zprávy do 30. 9. 2020, obci Buřenice do 28. 2. 2020 s prodloužením doby pro předložení závěrečné zprávy do 31. 3. 2020.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1447/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s prodloužením realizace projektů.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 1 Smluv o poskytnutí dotace ID FV02429.0027, FV02429.0042, FV02429.0045 a FV02429.0064 dle materiálů ZK-05-2019-75, př. 3, ZK-05-2019-75, př. 6, ZK-05-2019-75, př. 9ZK-05-2019-75, př. 12.

Odpovědnost rada kraje (10. 9. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2019)
Termín 31. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz