Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-76: Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010

ZK-05-2019-76.pdf, ZK-05-2019-76pr01.pdf , ZK-05-2019-76pr02.pdf , ZK-05-2019-76pr03.pdf , ZK-05-2019-76pr04.doc

Číslo materiálu 76
Číslo jednací ZK-05-2019-76
Název Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o prodloužení doby pro předložení závěrečného vyúčtování akce, na kterou byla poskytnuta dotace podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. 20/15, které schválilo zastupitelstvo kraje dne 15. 12. 2015 usnesením č. 0647/07/2015/ZK.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout dotaci obci Biskupice-Pulkov (IČ 00375390) dne 12. 9. 2017 usnesením č. 0428/05/2017/ZK. Smlouva o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010 (dále jen „smlouva“) mezi Krajem Vysočina a obcí Biskupice-Pulkov byla uzavřena dne 10. 10. 2017 za účelem podpory realizace akce „Biskupice-Pulkov, splašková kanalizace a ČOV“. Text smlouvy je obsahem materiálu ZK-05-2019-76, př. 2. Na tuto akci byla schválena dotace 4 031 754 Kč, což představuje 11,67 % z celkových nákladů na akci, které činí 34 542 010 Kč. Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 12. 2017 usnesením č. 0600/07/2017/ZK rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010, jehož předmětem bylo prodloužení doby pro doručení dokladů k proplacení části dotace. Text dodatku č. 1 je obsahem materiálu ZK-05-2019-76, př. 3. Na realizaci akce byla poskytnuta kromě dotace Kraje Vysočina i dotace z Operačního programu Životní prostředí, kterou poskytuje Státní fond životního prostředí ČR.

Podle čl. 9 odst. 1 smlouvy je příjemce povinen akci zrealizovat nejpozději do 2 let od uzavření této smlouvy, závěrečné vyúčtování dotace Příjemce předloží do 6 kalendářních měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu nebo dokladu toto nahrazujícího, což musí ale proběhnout nejpozději do 2 let od uzavření této smlouvy. V tomto případě je tedy nejpozdější termín pro realizaci akce a předložení závěrečného vyúčtování 9. 10. 2019. Obec Biskupice-Pulkov dne 14. 8. 2019 požádala o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování. Text žádosti je obsahem materiálu ZK-05-2019-76, př. 1.

Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro předložení závěrečného vyúčtování a na základě řádného odůvodnění uvedeném v žádosti odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010 dle materiálu ZK-05-2019-76, př. 4, jehož předmětem je prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování obcí Biskupice-Pulkov do 30. 6. 2020.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1446/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010 dle materiálu ZK-05-2019-76, př. 4.

Odpovědnost rada kraje (10. 9. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2019)
Termín 31. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz