Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-77: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje

ZK-05-2019-77.pdf, ZK-05-2019-77pr01.pdf , ZK-05-2019-77pr02.xls , ZK-05-2019-77pr03.xls , ZK-05-2019-77pr04.xls , ZK-05-2019-77pr05.pdf

Číslo materiálu 77
Číslo jednací ZK-05-2019-77
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
Zpracoval J. Bína, T. Homolková, P. Švanda, O. Tvarůžková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 5
Popis problému

Předkládaný návrh se zabývá přijetím prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu pro provozovatele sociálních služeb a poskytnutím příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb.

MPSV na základě žádosti kraje rozhodlo dne 11. 1. 2019 o souhrnné dotaci pro Kraj Vysočina v částce 801 604 421 Kč, která byla ze strany MPSV poskytnuta ve 2 splátkách na běžný účet příjemce dotace. Usnesením zastupitelstva kraje č. 0054/01/2019/ZK byla celá částka rozdělena mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb.

Dodatkem k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z MPSV na rok 2019 ze dne 18. 7. 2019 byla navýšena dotace pro poskytovatele sociálních služeb o částku 53 000 000 Kč (připojeno v materiálu ZK-05-2019-77, př. 1. Důvodem tohoto navýšení je zajištění financování zvýšených nákladů poskytovatelů sociálních služeb v důsledku růstu platů a mezd (platové tarify byly zvýšeny o 7% místo 5 % a bez zajištění finančních zdrojů došlo k navýšení zvláštních příplatků).

Na zaměstnance nestátních neziskových organizací, fyzických osob, případně obchodních společností se nařízení vlády, kterým byla změna provedena, nevztahuje, ale pravidla MPSV pro použití souhrnné dotace vyžadují nediskriminační přístup z hlediska právní formy poskytovatele sociálních služeb.

2. 7. – rada kraje schválila výzvu mimořádného kola dotačního řízení s otevřením aplikace OK - služby od 3. 7. do 30. 7., kdy bylo ukončeno mimořádné kolo podávání žádostí, které bylo spojeno s metodickými konzultacemi pro poskytovatele sociálních služeb. Pokud bylo nutné navýšit požadovanou částku v aplikaci OK - služby, musel poskytovatel podat novou žádost v tomto systému. Každý poskytovatel musel mimo aplikaci písemně uvést, jaký objem potřebuje dofinancovat z prostředků MPSV i kraje. Tento postup byl nezbytný, aby nedocházelo k přefinancování a k vracení dotací MPSV. Po podání žádostí do současnosti probíhala kontrola požadavků z toho hlediska, zda by jejich uspokojením nedošlo k přefinancování vyrovnávací platby a bylo provedeno porovnání s výší skutečných nákladů za první pololetí. Od části poskytovatelů si odbor sociálních věcí vyžádal i doplňující vysvětlení k vykázanému čerpání. Po této kontrole odbor sociálních věcí zpracoval návrh, který obsahuje rozdělení částky 53 000 000 Kč nově přiznaných rozhodnutím MPSV a 10 000 000 Kč z kapitoly Sociální věci, které byly v lednu ponechány nerozdělené.

 

Kvůli komplexnosti informace uvádíme následující přehled situace v roce 2019:

Stávající zdroje:

MPSV (1. rozhodnutí):                                   801 mil. Kč

Kraj Vysočina (schválený rozpočet):             138 mil. Kč

 

Nedofinancované náklady poskytovatelů z prostředků MPSV (po rozšíření evropského projektu):

                                               Stávající deficit           2. kolo MPSV nekrytý deficit

Příspěvkové organizace

kraje:                                      73 mil. Kč                   35 mil. Kč                   38 mil. Kč

 

Ostatní poskytovatelé:           37 mil. Kč                   18 mil. Kč                   19 mil. Kč

Druhé kolo MPSV celkem:                                       53 mil. Kč

Nekrytý deficit financovatelný z MPSV celkem:                          57 mil. Kč

 

Možnosti snížení deficitu:

 • Přesuny a vratky u služeb přeřazených do projektu EU      5 – 10 mil. Kč
 • (bude zpracováno a předloženo do ZK v listopadu)
 • Vyšší příjmy z úhrad, dofinancování z obcí, zapojení fondů příspěvkových organizací – bude vyčísleno po uzavření III. čtvrtletí.

  Příčiny deficitu:

 • Vyšší náklady při navýšení o 7 místo 5 % a při navýšení zvláštních příplatků (kromě čistého navýšení u příspěvkových organizací došlo k rozšíření pracovníků, kterým je poskytován – upřesnění výkladu, zahrnutí pracovníků NNO z důvodu rovného přístupu)
 • Růst cen energií, služeb a potravin bez navýšení regulace úhrad.
 • Zvýšení kapacit a personálního zabezpečení služeb v důsledku stárnutí populace.

Rozdělované prostředky tedy řeší část stávajícího deficitu a pokrývá jej rovnoměrným nediskriminačním způsobem, aby u jednotlivých poskytovatelů byla co nejlépe zajištěna jejich platební schopnost. Po schválení předloženého návrhu odbor sociálních věcí ověří, které ze služeb nezřizovaných krajem jsou ještě ohrožené nedostatkem financí, nedojde-li k dofinancování z rezervy kraje. V takovém případě bude po prověření finanční situace na základě průběžných výkazů předložen návrh na poskytnutí dotací z prostředků kraje na jednání ZK dne 5. 11. 2019, přičemž nárok na rezervu kraje by u krajem nezřizovaných organizací neměl překročit 19 mil. Kč. S příspěvkovými organizacemi kraje byl jejich výhled hospodaření projednán v závěru srpna a jejich souhrnná ztráta včetně částky cca 10 mil. Kč na náklady nefinancovatelné z MPSV činila 84 mil. Kč (výše odpovídá schváleným finančním plánům na rok 2019), přičemž je tímto návrhem snížena o 35 mil. Kč. Po uzavření III. čtvrtletí bude s každou organizací opět individuálně projednán stav jejího financování a upřesněna nezbytná potřeba dofinancování zvýšením příspěvku na provoz.

Návrh řešení

Rada kraje přijala účelovou dotaci z MPSV ve výši 53 000 000 Kč do rozpočtu kraje, kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-05-2019-77, př. 1. Dále navrhujeme zastupitelstvu kraje schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu ZK-05-2019-77, př. 2, schválit poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb nezřizované krajem dle materiálů ZK-05-2019-77, př. 3 a ZK-05-2019-77, př. 4 a uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2019-77, př. 5. V těchto dokumentech jsou zahrnuty prostředky poskytnuté z MPSV i prostředky kraje (z prostředků kraje jsou navrženy i dotace na spoluúčast poskytovatelům financovaným přímo z celostátního podprogramu MPSV – v tomto případě budou místo dodatků ke smlouvám uzavřeny nové smlouvy).

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 9. 2019 a usnesením č. 1475/25/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;

schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-05-2019-77, př. 2ZK-05-2019-77, př. 3 a ZK-05-2019-77, př. 4;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví o celkovou částku 35 265 000 Kč dle materiálu ZK-05-2019-77, př. 2, který bude čerpán pouze na úhradu osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 27 735 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-05-2019-77, př. 3 a ZK-05-2019-77, př. 4;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2019-77, př. 5.
Odpovědnost rada kraje (10. 9. 2019), Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace (31. 12. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz