Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-78: Rezignace člena zastupitelstva kraje

ZK-05-2019-78.pdf, ZK-05-2019-78pr01.pdf

Číslo materiálu 78
Číslo jednací ZK-05-2019-78
Název Rezignace člena zastupitelstva kraje
Zpracoval I. Šteklová, I. Hanáková Kosourová, K. Kotrba, K. Svobodová
Předkládá M. Vystrčil
Počet příloh 1
Popis problému

Dne 29. 8. 2019 podal písemné oznámení o rezignaci na funkci člena Zastupitelstva Kraje Vysočina pan Radovan Necid. Důvodem rezignace je jeho jmenování do funkce ředitele příspěvkové organizace Kraje Vysočina. Rezignace je k datu 31. 8. 2019 (ZK-05-2019-78, př. 1).

Náhradníkem dle § 43 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je pan Zdeněk Geist.

Návrh řešení

Dle § 49 zákona náhradník získává mandát člena zastupitelstva kraje dnem bezprostředně následujícím po dni, v němž zanikl mandát člena zastupitelstva kraje, za něhož náhradník nastupuje. Mandát člena zastupitelstva kraje, panu Zdeňku Geistovi, vznikl dnem 1. 9. 2019.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva, kterým odměnu stanovilo.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

rezignaci pana Radovana Necida na funkci člena Zastupitelstva Kraje Vysočina k 31. 8. 2019 dle materiálu ZK-05-2019-78, př. 1;

stanoví

10. 9. 2019, jako den, od kterého se poskytuje odměna panu Zdeňku Geistovi, novému členu zastupitelstva kraje.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 10. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz