Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-06: Darování záchranářských stanů HZS Kraje Vysočina

ZK-05-2020-06.pdf, ZK-05-2020-06pr01.doc

Číslo materiálu 6
Číslo jednací ZK-05-2020-06
Název Darování záchranářských stanů HZS Kraje Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Pandemie COVID 19 si vyžádala, aby kraj učinil k jejímu potlačení různá opatření. Jedním z nich byl nákup 6 ks záchranářských stanů, které byly umístěny u nemocnic na území kraje a sloužily při testování obyvatel na přítomnost Coronaviru. S postupným ústupem pandemie je na zvážení jejich další budoucí využití, potažmo uskladnění. Kraj však nemá dostatečné zázemí, aby tyto stany mohl odpovídajícím způsobem uskladnit. Obtížně pro ně bude také sám hledat jejich další využití.

Jako nejvhodnějším a efektivním řešením se jeví předat stany HZS Kraje Vysočina. Ten disponuje k tomu účelu odpovídajícími skladovacími prostory. Rovněž pro ně najde i další využití v rámci činnosti složek IZS, pro které jsou stany svou konstrukcí primárně určeny.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného se navrhuje předat stany dle materiálu ZK-05-2020-06, př. 1 HZS Kraje Vysočina, a to formou daru, z důvodu jejich dalšího využití při činnosti složek IZS. HZS souhlasí, že tyto stany do vlastnictví převezme. Rovněž souhlasí s tím, že využije stany zejména v rámci území Kraje Vysočina v rámci krizových situací Kraje Vysočina či jeho zřizovaných organizací.

Dle ustanovení § 36 písm. b) zákona je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 100 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 7. 2020 a usnesením č. 1284/22/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout dar dle materiálu ZK-05-2020-06, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (8. 9. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (15. 9. 2020)
Termín 15. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz