Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-09: Návrh na provedení rozpočtového opatření - finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina

ZK-05-2020-09.pdf, ZK-05-2020-09pr01.pdf , ZK-05-2020-09pr02.doc

Číslo materiálu 9
Číslo jednací ZK-05-2020-09
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření - finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

Ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina požádal Kraj Vysočina o finanční dar z rozpočtu Kraje Vysočina ve vši 20 000 000 Kč ve prospěch Krajského ředitelství policie kraje Vysočina (ZK-05-2020-09, př. 1). Finanční prostředky budou využity na investiční výstavbu parkovacího domu.

Pro krajské ředitelství se jedná o významnou a důležitou investiční akci, pro kterou byla začátkem letošního roku vydána odborem programového financování Ministerstva vnitra České republiky registrace a tzv. řídící dokumentace. Avšak bez řádného zajištění finančního krytí této akce, což představuje mj. schválení finančního daru Zastupitelstvem Kraje Vysočina, nemůže Krajské ředitelství uzavřít smluvní závazek na stavební část. Projektová připravenost je ve fázi, že umožňuje zahájení stavby ještě v letošním roce.

Snahou Krajského ředitelství je výstavbou parkovacího domu zajistit dostupné a co nejkvalitnější služby v oblasti významného rozšíření parkovacích míst jak pro veřejnost, tak pro vlastní zaměstnance.

Podporu projektu a prosbu o finanční pomoc ze strany Kraje Vysočina vyslovil ministr vnitra České republiky i policejní prezident PČR  (ZK-05-2020-09, př. 1).

Návrh řešení

Navrhuje se poskytnout z rozpočtu kraje finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2020-09, př. 2 ve výši 10 000 000 Kč na realizaci stavby parkovacího domu.

Druhá část požadované částky ve výši 10 000 000 Kč se navrhuje zařadit do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 8. 2020 a usnesením č. 1532/25/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 71 489 tis. Kč. Propad sdílených daňových příjmů kraje k 31. 8. 2020 oproti schválenému rozpočtu činí 402 511 tis. Kč.

Odbor regionálniho rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02994.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 dle materiálu ZK-05-2020-09, př. 2;
  • zařadit druhou polovinu požadované částky 10 000 000 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru.

Odpovědnost rada kraje (8. 9. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 10. 2020)
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz