Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-108: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro příspěvkovou organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365

ZK-05-2020-108.pdf, ZK-05-2020-108pr01.docx , ZK-05-2020-108pr02.pdf , ZK-05-2020-108pr03.pdf , ZK-05-2020-108pr04.xlsx , ZK-05-2020-108pr05.pdf , ZK-05-2020-108pr06.pdf

Číslo materiálu 108
Číslo jednací ZK-05-2020-108
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro příspěvkovou organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
Zpracoval J. Hadravová, E. Sedmíková, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 6
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí zápůjčky příspěvkové organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 na projekt Učíme se venku.

Projekt je realizován v rámci Národního programu Životní prostředí, přičemž 85 % celkových způsobilých výdajů projektu bude hrazeno z Národního programu Životní prostředí, zbývajících 15 % bude pokryto z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. Na předfinancování aktivit Projektu žádá příspěvková organizace o podporu formou zápůjčky ve výši 300 000 Kč z rozpočtu kraje.

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 4. 2020 a usnesením č. 0663/12/2020/RK rozhodla o zařazení projektového záměru Učíme se venku příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 do zásobníku akcí k budoucí realizaci.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0238/03/2020/ZK schválilo:

finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt „Učíme se venku“ příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, ve výši 300 000 Kč formou zápůjčky za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr „Učíme se venku“.

Příspěvková organizace požádala v projektu Učíme se venku o poskytnutí prostředků z programu v celkové předpokládané hodnotě 434 200 Kč. Celková částka projektu je po schválení nižší než se původně předpokládalo a bylo uvedeno v materiálu do ZK 03/2020, činí celkem 412 200 Kč. Rozhodnutí č. 1190700434 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR se nachází v materiálu ZK-05-2020-108, př. 2.

Cílem projektu Učíme se venku je přeměna školního pozemku na přírodní zahradu, která bude vyhovovat potřebám učení venku a zároveň bude respektovat principy blízké přírodě. Zahrada bude využívána celoročně, a to nejen školou pro výuku a mimoškolní aktivity, ale i veřejností. Pobyt v přírodě umožní žákům propojit jejich teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi.

Podle pravidel Národního programu životního prostředí bude podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále také Fond) vyplacena ex post na základě doložených a Fondem odsouhlasených dokumentů. Fond neposkytuje zálohy. Po kontrole, vyhodnocení a schválení způsobilých výdajů projektu budou uvolněny finanční prostředky prostřednictvím Fondu. Projekt Učíme se venku musí být průběžně realizován z prostředků organizace, a proto příspěvková organizace požádala o podporu formou zápůjčky ve výši 300 000 Kč z rozpočtu kraje na předfinancování uvedeného projektu.

Příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 předložila zřizovatelskému odboru:

žádost o předfinancování schváleného projektu Učíme se venku zápůjčkou dle materiálu ZK-05-2020-108, př. 3, rozpočet projektu dle materiálu ZK-05-2020-108, př. 4, cash flow projektu uvedené v příloze ZK-05-2020-108, př. 5, a strukturu výdajů projektu v materiálu ZK-05-2020-108, př. 6. Dle žádosti je třeba schválit smlouvu o zápůjčce na předfinancování projektu Učíme se venku ve výši předpokládaných výdajů 300 000 Kč dle materiálu ZK-05-2020-108, př. 1. Tato pravomoc je v působnosti Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Na základě předložené žádosti příspěvkové organizace navrhuje OŠMS zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout zápůjčku pro příspěvkovou organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 na předfinancování projektu Učíme se venku v celkové výši 300 000 Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje usnesením č. 1562/25/2020/RK ze dne 25. 8. 2020 doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Učíme se venku dle materiálu RK-25-2020-67, př. 1 a schválit převod finančních prostředků ve výši 300 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 300 000 Kč s určením pro příspěvkovou organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 na předfinancování projektu Učíme se venku.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor regionálního rozvoje

Zápůjčka pro příspěvkovou organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 na projekt Učíme se venku byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace: O02993.0001

 

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Učíme se venku příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 dle materiálu ZK-05-2020-108, př. 1;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 300 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 300 000 Kč s určením pro příspěvkovou organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 na předfinancování projektu Učíme se venku.

Odpovědnost rada kraje (8. 9. 2020), Odbor ekonomický (31. 10. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2020)
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz