Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-116: Schválení závazku financování projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev"

ZK-05-2020-116.pdf

Číslo materiálu 116
Číslo jednací ZK-05-2020-116
Název Schválení závazku financování projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev"
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o schválení závazku financování projektu, "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev". Závazek zastupitelstva kraje k zabezpečení zdrojů pro realizaci projektu je jednou z nezbytných podmínek pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Kraj Vysočina podal na základě usnesení 1853/33/2019/RK žádost o dotaci v rámci 4. výzvy programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2022, vyhlášenou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Cílem projektu je změna využívání objektu denních aktivit a denního stacionáře v Horní Cerekvi na komunitní bydlení se 6 lůžky služby domov se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osob s poruchou autistického spektra, kteří vyžadují střední nebo vysokou míru podpory.

Projekt prošel úspěšně hodnocením a 20. 4. 2020 mu byla vydána Registrace akce, id. č. projektu EDS 013D313006901. Předpokládáme náklady v maximální výši 7 568 510 Kč, požadována je dotace ve výši 5 676 382 Kč (75% způsobilých nákladů), která je proplácena v režimu ex-post.

Projekt se nyní nachází ve fázi zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby, tato fáze bude dle smluvních podmínek trvat do 31. 10. 2020. Následně dojde k zahájení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací. V lednu 2021 budou zahájeny stavební práce, následovat bude vybavení objektu. Projekt bude do konce roku 2021 ukončen.

Návrh řešení

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno v okamžiku, kdy příjemce podpory mimo jiné doloží stavební povolení, smlouvu na realizaci stavebních prací a dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce, prokazující splnění podmínek pro čerpání dotace. Pokud příjemce již dříve nepředložil závazek k financování projektu, předkládá jej spolu s těmito dokumenty.

Vzhledem k podzimním krajským volbám, k přípravě rozpočtu na rok 2021 a termínu pro realizaci projektu navrhujeme zastupitelstvu kraje schválit:

  • závazek financovat realizaci projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev", id. č. EDS 013D313006901;
  • zahrnutí nákladů na realizaci projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev" do přípravy rozpočtu na rok 2021, a to do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci (stavební práce) a do kapitoly Sociální věci (vybavení objektu a zahradní úpravy).
Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 8. 2020 a usnesením č. 1517/25/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Stavební akce Domov Jeřabina Pelhřimov – DZR Horní Cerekev je zařazena v návrhu rozpočtu na rok 2021, v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M4 – Sociální věci.

Návrh usnesení schvaluje
  • závazek financovat realizaci projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev", id. č. EDS 013D313006901;
  • zahrnutí nákladů na realizaci projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev" do přípravy rozpočtu na rok 2021, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci (stavební práce) a do kapitoly Sociální věci (vybavení objektu a zahradní úpravy).
Odpovědnost rada kraje (8. 9. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2021), Odbor majetkový (31. 12. 2021), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2021)
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz