Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-117: Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

ZK-05-2020-117.pdf, ZK-05-2020-117pr01.pdf

Číslo materiálu 117
Číslo jednací ZK-05-2020-117
Název Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval M. Fejt, E. Komínková, R. Sýkora, L. Weber
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o žádost o navýšení schváleného předfinancování projektů transformace sociálních služeb z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů o 20 000 000 Kč pro úhradu výdajů spojených s přípravou a realizací projektů podaných do Integrovaného regionálního operačního programu.

Usneseními č. 0557/06/2015/ZK, 0259/03/2016/ZK, 0050/01/2019/ZK, 0531/07/2019/ZK0225/03/2020/ZK bylo postupně schváleno předfinancování projektů v celkové výši 205 mil. Kč, ze kterých bylo k 4. 8. 2020 vyčerpáno celkem 154,1 mil. Kč.

Finanční prostředky jsou využívány v přípravné fázi projektů na pokrytí nákladů před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace a v realizační fázi na pokrytí nákladů, které jdou nad rámec aktuálního zůstatku z ex-post dotací. Přijaté dotace jsou využity pouze na financování projektu, ke kterému se váží.

Do IROP bylo podáno celkem 11 projektů. Z toho 2 projekty jsou nyní v přípravné fázi,  8 projektů se nachází ve fázi realizace a 1 projekt byl již ukončen. Aktuální stav projektů, přehled lokalit a služeb a předpokládané rozpočty uvádí materiál ZK-05-2020-117, př. 1.

Celkové náklady řešených projektů jsou nyní odhadovány na 706 mil. Kč, přičemž z této částky bylo dosud uhrazeno 267,2 mil. Kč. K 14. 8. 2020 byly přijaty ex-post dotace v celkové výši 149,8 mil. Kč. Harmonogram monitorovacích období a žádostí o platbu je nastaven tak, aby došlo k co nejmenšímu zatížení Fondu strategických rezerv a cizích zdrojů.

I přes tato opatření není možné zabezpečit další realizaci projektů pouze z ex-post dotací. Ty pokrývají jen 90% způsobilých výdajů. Zbylých 10% a neuznatelné náklady hradí Kraj Vysočina z vlastních zdrojů, což nyní činí cca 189,2 mil. Kč (26,7 %). Do výše nezpůsobilých výdajů se výrazně promítl nárůst cen stavebních prací v letech 2016 - 2020. Nabídky vítězných uchazečů přesáhly předpokládanou hodnotu o cca 10 - 20%.

Využití Fondu strategických rezerv a cizích zdrojů závisí také na vlastním průběhu stavebních akcí. Objem fakturovaných prací zpravidla výrazně roste ke konci stavby. Přijaté dotace je dokáží pokrýt jen zčásti a opět dochází ve větší míře k zapojení předfinancování.

Návrh řešení

Pro zajištění další realizace projektů bude nutné rezervovat z Fondu strategických rezerv a cizích zdrojů finanční prostředky ve výši minimálně 20 mil. Kč. Tato částka odráží aktuální potřeby financování vzhledem k fázím realizace jednotlivých projektů, prostavěnosti, přijatým a očekávaným dotacím. V roce 2020 probíhá výstavba v 10 lokalitách (6 projektů). Požadavek na další předfinancování bude průběžně aktualizován a předložen ke schválení.

Po ukončení realizace projektů jsou zůstatky na zvláštních účtech projektů převáděny zpět do Fondu strategických rezerv. Dosud bylo zpět odvedeno 3,39 mil. Kč za projekt "Transformace Domova Háj I.". Před ukončením je i projekt "Transformace Domova Kamélie Křižanov I.", kde vzhledem k objemu zůstatku prostředků na zvláštním účtu projektu a maximální předpokládané výši nákladů na dokončení realizace, jsme usnesením rady kraje č. 1518/25/2020/RK ze dne 25. 8. 2020 převedli část prostředků ve výši 17 000 000 Kč zpět do FSR ještě před jeho ukončením.

Navrhujeme proto zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2020-117, př. 1 ve výši max. 20 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 8. 2020 a usnesením č. 1518/25/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Schválené finanční prostředky budou převáděny postupně podle potřeby jednotlivých projektů a budou použity k předfinancování projektů a k financování neuznatelných výdajů a krajského podílu. Dotace z IROP by měly pokrýt 90% způsobilých výdajů jednotlivých projektů.

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2020-117, př. 1 ve výši max. 20 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.

Odpovědnost rada kraje (8. 9. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2022), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022)
Termín 31. 12. 2022

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz