Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-119: Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“ od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.

ZK-05-2020-119.pdf, ZK-05-2020-119pr01.xls , ZK-05-2020-119pr02.pdf

Číslo materiálu 119
Číslo jednací ZK-05-2020-119
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“ od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.
Zpracoval J. Bína, M. Fejt, D. Šálková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím splátky zápůjčky od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace (dále jen „Domov Jeřabina Pelhřimov“), která byla poskytnuta organizaci na realizaci projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0506/06/2017/ZK ze dne 07. 11. 2017 rozhodlo uzavřít Smlouvu o zápůjčce ve výši 3 056 777 Kč Domovu důchodců Onšov, příspěvkové organizaci za účelem realizace projektu "Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely" (dále jen „projekt“). Přehled o poskytnutých a splacených zápůjček v rámci projektu je obsahem materiálu ZK-05-2020-119, př. 1.

S ohledem na tuto skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka zápůjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Náklady projektu podpořeného z Národního programu Životního prostředí pod názvem „Revitalizace zahrady DD Onšov“ (č.  smlouvy 01671738) dosáhly celkové výše 3 618 713,45 Kč. Projekt byl v průběhu realizace financován z  fondu investic organizace (498 278 Kč), ze zápůjčky poskytnuté Krajem Vysočina (3 056 777 Kč) a částečně také z vlastních zdrojů organizace (63 658,45 Kč).

Organizace v souladu se smlouvou vrátila celou výši zápůjčky a požádala o spolufinancování způsobilých nákladů dle přílohy ZK-05-2020-119, př. 2. Žádosti o spolufinancování bylo vyhověno usnesením 1519/25/2020/RK formou navýšení příspěvku na provoz.

 

Návrh řešení

Domov Jeřabina Pelhřimov splatil ke dni 6. 8. 2020 zápůjčku v plné výši. Pro přijetí zápůjčky je nutné, aby zastupitelstvo kraje schválilo příslušné rozpočtové opatření, kterým budou vrácené finanční prostředky převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 8. 2020 a usnesením č. 1519/25/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 056 777 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost rada kraje (8. 9. 2020), Odbor ekonomický (30. 9. 2020), Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020), Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace (30. 9. 2020)
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz