Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-12: Digitální technická mapa Kraje Vysočina - spolupráce krajů

ZK-05-2020-12.pdf, ZK-05-2020-12pr01.pdf , ZK-05-2020-12pr02.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací ZK-05-2020-12
Název Digitální technická mapa Kraje Vysočina - spolupráce krajů
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

V návaznosti na rozhodnutí rady 1241/23/2017/RK a 0733/14/2020/RK připravuje odbor informatiky ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina Studii proveditelnosti projektu Digitální technické mapy Kraje Vysočina (dále DTM) a v návaznosti na usnesení 1219/21/2020/RK pak i projektovou žádost o dotaci z OPPIK. 

V průběhu přípravy projektu v oblasti specifikace požadavků na softwarové řešení DTM vyšlo najevo, že je velmi žádoucí realizovat SW pro DTM společným postupem více krajů. Následovala poměrně náročná diskuze a analýza podmínek, ze které vzešel návrh na společný postup Pardubického, Ústeckého kraje a Kraje Vysočina nabídnutý dalším krajům. 

Prvním společným krokem je návrh přípravné dokumentace pro společnou realizaci a provoz programového řešení Informačního systému Digitální technické mapy (IS DTM). Práce na zadávací dokumentaci související nadlimitní veřejné zakázky probíhají pod patronací Plzeňského kraje, který má s digitálními technickými mapami letité zkušenosti. Každý ze zúčastněných krajů bude mít vlastní požadavky na způsob fungování té části systému, která se bude dotýkat čistě samotného kraje, každý kraj také bude mít uzavřenou smlouvu o poskytování datacenter Kraje Vysočina a o poskytování záložní provozní lokality s Plzeňským krajem. 

Předpokladem pro společnou veřejnou zakázku je uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání, ve které jednotlivé kraje pověří Ústecký kraj jako centrálního zadavatele provedením zadávacího řízení. Je proto nezbytné, aby každý takový kraj dostál svých závazků daných vstupem do této spolupráce a od společného cíle, tedy provozu a společného řešení IS DTM v budoucnu neodstoupil.

Návrh řešení

V příloze č. 1 tak předkládáme návrh smlouvy o provedení centralizovaného zadávání, kde Kraj Vysočina vystupuje v roli pověřujícího zadavatele, za kterého bude zadávací proces veřejné zakázky administrovat centrální zadavatel s odpovědností za zákonnost postupu. O průběhu zadávacího řízení pak bude informována rada kraje, a to jak formou popisných zpráv, tak formou zpráv s ukládacími výroky (zejména podpisy smluvních dokumentů). 

V příloze č. 2 pak předkládáme ke schválení návrh smlouvy o společném postupu krajů po pořízení a při provozu IS DTM. Tato smlouva bude součástí zadávacích podmínek, je provázána se smlouvou o dílo a smlouvou o technické podpoře s budoucím dodavatelem systému, jsou v ní nastavena pravidla pro součinnost krajů, vytvořeny kontrolní mechanismy včetně společných orgánů pro odsouhlasení postupu krajů na straně jedné vůči dodavateli informačního systému. Pro její uzavření je nezbytné projednání a schválení v Zastupitelstvu Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 8. 2020 a usnesením č. 1502/25/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje
  • Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle materiálu ZK-05-2020-12, př. 1;
  • Dohodu o spolupráci krajů při pořízení a provozu IS Digitální technické mapy dle materiálu ZK-05-2020-12, př. 2.
Odpovědnost rada kraje (8. 9. 2020), Odbor informatiky (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz