Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-124: Fond Vysočiny – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

ZK-05-2020-124.pdf, ZK-05-2020-124pr01.pdf , ZK-05-2020-124pr02.pdf , ZK-05-2020-124pr03.doc

Číslo materiálu 124
Číslo jednací ZK-05-2020-124
Název Fond Vysočiny – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu, který byl podpořen z Fondu Vysočiny programu Čistá voda 2019. Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout dotaci obci Herálec (IČ 00294306) dne 14. 5. 2019 usnesením č. 0242/03/2019/ZK. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a obcí Herálec pod ID FV02742.0034 (dále jen „smlouva“) byla uzavřena dne 24. 6. 2019 za účelem podpory zpracování projektu „Generel - odvádění a čištění odpadních vod v Herálci“. Text smlouvy je obsahem materiálu ZK-05-2020-124, př. 2. Na tento projekt byla schválena dotace 204 000 Kč, což představuje 60,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 340 000 Kč. Podle čl. 7 odst. 1 smlouvy je příjemce oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 9. 2020, podle čl. 8 písm. f) smlouvy se příjemce zavazuje doručit Kraji do 31. 10. 2020 závěrečnou zprávu. Obec Herálec dne 3. 8. 2020 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu do 31. 12. 2020 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 31. 1. 2021. Text žádosti je obsahem materiálu ZK-05-2020-124, př. 1.

Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě řádného odůvodnění uvedeného v žádosti odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID FV02742.0034 dle materiálu ZK-05-2020-124, př. 3, jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu obci Herálec do 31. 12. 2020 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 31. 1. 2021. Tato změna by nijak neovlivnila hodnocení projektu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 8. 2020 a usnesením č. 1602/25/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s prodloužením doby pro realizaci projektu.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID FV02742.0034 dle materiálu ZK-05-2020-124, př. 3.

Odpovědnost rada kraje (8. 9. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2020)
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz