Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-126: Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „EVL V Lisovech – II. fáze revitalizačních opatření“ (31. výzva OPŽP) – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

ZK-05-2020-126.pdf

Číslo materiálu 126
Číslo jednací ZK-05-2020-126
Název Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „EVL V Lisovech – II. fáze revitalizačních opatření“ (31. výzva OPŽP) – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval J. Říčan, D. Švengrová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „EVL V Lisovech – II. fáze revitalizačních opatření“, který byl předložen do 31. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále také jen „OPŽP“).

Rada kraje na svém jednání dne 14. 7. 2020 usnesením č. 1341/22/2020/RK rozhodla o předložení projektové žádosti „EVL V Lisovech – II. fáze revitalizačních opatření“ dle materiálu RK-22-2020-73, př. 1 do 31. výzvy OPŽP s tím, že pokud nebude schváleno příslušné rozpočtové opatření, projekt nebude realizován, resp. žádost bude stažena. Projektová žádost byla do 31. výzvy OPŽP předložena dne 16. 7. 2020. Jednalo se o opětovné předložení žádosti, podané na základě usnesení rady kraje č. 1237/22/2017/RK ze dne 27. 6. 2017. Projekt ovšem v podobě z roku 2017 neprošel hodnocením. Projektová dokumentace byla následně upravována a dále rozšířena o nová opatření, která jsou nezbytná pro zajištění příznivého stavu předmětu ochrany evropsky významné lokality, kterým jsou druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech); přechodová rašeliniště a třasoviště; srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus) a vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri).

Aktualizovaná projektová dokumentace byla rozšířena o následující opatření: obnova zvodnělých terénních depresí (a pramenných vývěrů), údržbové práce na drobných vodotečích a vodních kapilárách, odstranění deponií zeminy a opatření na podporu mechorostů omezením ohniska orobince širolistého, naopak byla zrušena opatření na zpevnění přístupové cesty, odstranění výstupů šachet a úpravu hospodářského přejezdu. Rozšířením projektové dokumentace o výše uvedená opatření vzrostly celkové náklady projektu, které byly v roce 2017 odhadovány na 1,5 mil. Kč a nyní se odhadují včetně zpracované projektové dokumentace, biologického a technického dozoru na 3,191 mil. Kč. Z tohoto důvodu je nutno navýšit částku na předfinancování a spolufinancování projektu, a to o 1,691 mil. Kč. Výše dotace je 100 % způsobilých výdajů, což odpovídá částce 3,16 mil. Kč.

Cílem projektu je zajistit příznivý stav předmětu ochrany evropsky významné lokality V Lisovech (k. ú. Horní Vilímeč a k. ú. Jihlávka, okres Jihlava a okres Pelhřimov). Projekt je zaměřen na asanační opatření managementu rašelinišť, mokřadů a mokřadních luk (zásahy na podporu a revitalizaci porostů vysokých ostřic, potlačení expandujícího rákosu obecného, orobince širolistého a iniciace mokřadních a rašelinných společenstev).

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) a Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OŽPZ“) navrhují Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1,691 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen, projekt nebude realizován. Pokud nebude žádost k projektu schválena ze strany Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí (poskytovatele dotace), projekt nebude realizován.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 7. 2020 a usnesením č. 1341/22/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Předložený projekt je uveden ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023. Celkový rozpočet projektu je cca 3,19 mil. Kč, předpokládá se dotace ve výši 100 % způsobilých výdajů.

Grémium ředitele

Souhlasí s projektovým záměrem.

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 1,691 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen, projekt nebude realizován.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 8. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz